| Nahlásit

Význam slova facírek

mlynářský facírek
Témata: význam slov
Diskuze
| Nahlásit
Časopis Český lid z roku 1895:

Jeden druh lidí „světem jdoucích" bývali „facírové". Dnes slovem „facír" vyrozumívá se každý řemeslnický chasník, který z vrozené lenosti pracovati nechce, a proto světem se toulá. Jindy býval facír myslivecký mládenec bez místa. Bývali tito facírové řádnými myslivci, lidé světa zkušení, kteří však pokojné službě již zvyknouti nemohli. Různé bývaly příčiny, jež takového myslivce z místa vypudily a „facírem" učinily. Obyčejně bývala to láska, méně často nějaký přehmat ve službě nebo poklesek proti povinné subordinaci naproti velmožnému panu vrchnímu nebo samé vrchnosti. Proto také obyčejně kolem hlavy takového facíra vinula se gloriola, spředená z romantických povídaček. Také facíry mívala každá krajina svoje. Chodili však pouze po myslivnách a zámcích, vybírajíce si zde malé cestovné, vypomáhali na podzim a v zimě též při honech, jsouce z pravidla výtečnými střelci. Zavítal-li takový facír do vesnické hospody, bývala zde pak večer vždy schůzka silná, neboť facír býval samý žert a šprým, znal též mnoho vypravovati ze svých zkušeností a byl-li občany pohoštěn, vykládal o novinách ve světě, a kde se nedostalo pravdy, nastavoval pověstné myslivecké „latiny.
| Nahlásit
Děkuji za vysvětlení.
| Nahlásit
Co nebo kdo je plavajzník?
| Nahlásit
Termín plavajz původně znamenal "tužku" (Slovo tužka navrhl do českého jazyka až Jungmann). Odvozenina plavajzník ovšem není zdaleka přezdívka ojedinělá, jak ukazuje Příruční slovník jazyka českého, toto slovo je rozšířeno jako přezdívka dokonce v trojím významu: pejorativně se jím označuje neumělý spisovatel, malíř apod., žertovně mlynářský pomocník — a vulgárně darebák.
Právě zde, na přezdívce plavajzník, jasně vidíme, jak se slova se skupinou -ajz- přímo nabízela k tvoření názvů expresívních: k vytvoření posměšného názvu plavajzník totiž posloužilo nejen slovo plavajz s významem "tužka" (odtud přezdívka plavajzník těm, kdož neuměle plavajzem-tužkou pracují), ale i starý řemeslný výraz plavajz s původním významem "běloba" z německého Bleiweiss (odtud přezdívka plavajzník mlynářským pomocníkům, kteří jsou jakoby plavajzem-bělobou posypáni).

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4729
| Nahlásit
Kdysi jsem kdesi četl, že slovo plavajzník znamenalo středověkého hutníka olova, zinku, cínu a podobných neželezných snadno tavitelných a toxických kovů, v jejichž rudách bývá příměs olova. Tito lidé tak při své práci přicházeli do masívního styku s olovem, ze kterého snadno při vyšší teplotě vzniká dým oxidu olova, případně se po nějaké době oxid olova mění v uhličitan olova , olovnatou bělobu. Byli tak při své práci olovem chronicky otravování, jejich zdravotní stav byl špatný a rychle umírali.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek