Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

matematicka olympiada

Uèiteµka Smoliarska pripravovala previerku pre svoju triedu v troch verziách, aby ¾iaci nemohli odpisova
». V ka¾dej verzii zadala tri hrany kvádra v centimetroch a úlohou bolo vypoèíta» jeho objem.
Úlohy si ale dopredu neprerie¹ila, a tak netu¹ila, ¾e výsledok je vo v¹etkých troch verziách rovnaký.
Do zadaní ¾iakom napísala tieto då¾ky hrán: 12, 18, 20, 24, 30, 33 a 70. Z deviatich celoèíselných då¾ok
hrán, ktoré uèiteµka Smoliarska zadala, sme vám teda prezradili iba sedem a ani sme vám neprezradili,
ktoré då¾ky patria do toho istého zadania. Podarí sa vám napriek tomu urèi» zostávajúce dve då¾ky
hrán? (L. ©imùnek)
Témata: matematika

2 reakce

| Nahlásit
pls poradte ako sa to riesi
| Nahlásit
se neúčastni ne?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek