| Nahlásit

Matika

potřeboval bych pomoct prosím s matikou i postup jak ste kto mu přišli:
1)Ocelový drát má průměr 6mm a délku 30m.Určete jeho hmnotnost, víteli, že hustota oceli je 7800kg/m3.
2)Trojboký hranol má objem 1800 litrů a podstavu ve tvaru rovnorameného trojůhelníku se základnou o délce 16 dm a ramenem dlouhým 170cm. Vypočtěte obsah podstavy a povrch hranolu.
3)Do pravidelného čtyřbokého jehlanu 2m vysokého s podstavnou hranou o délce 1m je vepsán rotační kužel.
A)kolikrát je objem jehlanu větší než objem kužele?
B)Kolikrát je povrch jehlanu větší než povrch kužele?
4)Pravidelný čtyřboký jehlan má výšku 12 cm a výšku bočních stěn 13 cm.
A)Vypočítej objem a povrch jehlanu.
B)Vypočítej odchylku boční stěny od roviny dolní podstavy.
C)Vypočítej odchylku boční hrany od roviny dolní podstavy


Byl bych vám moc vděčný kdybyste mi napsali i postup jak ste na to přišli mooooc díky:-)....
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
tady je někdo línej počítat, co? :o)
1) drát si představ jako válec s průměrem podstavy 6 mm a s výškou 30 m. Objem válce se vypočítá podle vzorce V=π*r²*v.
r=0,003 m, v=30 m
V=3,14*(0,003)²*30 ≈ 8,5*10(na mínus čtvrtou)m³
m=ρ*V
m=7800*8,5*10(na mínus čtvrtou)
m=6,6 kg

2)nakresli si trojboký hranol, který má podstavu rovnoramenného trojúhelníku. V rovnoramenném trojúhelníku půlí výška základnu a rozděluje trojúhelník na dva pravoúhlé trojúhelníky. Výšku trojúhelníku vypočítáš podle Pythagorovy věty: (z/2)²+v²=r², kde z je délka základny, v=výška trojúhelníku a r=délka ramene trojúhelníku. Odtud v=√(r²-(z/2)². Po dosazení v=√(17²-8²)=√(289-64)=√225=15 (dm).
Obsah trojúhelníku (podstavy) se vypočítá podle vzorce:
P=(z*v)/2
z=16 dm, v=15 dm
P = (16*15)/2 = 120 dm²

Povrch hranolu je součtem obsahů dvou podstav a tří bočních stěn.
S=2P+Q. Abychom ale získali výšku hranolu, čili jednu ze stran bočních stěn, musíme vyjít ze vzorce pro výpočet objemu hranolu.
V=P*v ==> v=V/P, kde V je objem hranolu, P je obsah podstavy a v je výška hranolu.Dosadíme:
v=1800/120=15 (dm)

Teď se můžeme vrátit k výpočtu povrchu hranolu.
Povrch dvou podstav je jasný = 2*120 = 240 (dm²)
Povrch dvou stěn je 2*(17*15)=510 dm²
Povrch třetí stěny je 16*15=240 dm²

S = 2P+Q = 240 + (510+240)=990 dm².

Doufám, že jsem se nikde nesekla.
| Nahlásit
3)Pravidelný čtyřboký jehlan je takový, který má za základnu čtverec a jeho vrchol je kolmo nad průsečíkem úhlopříček základny. Když mu vepíšeme rotační kužel, bude mít jeho základna průměr roven straně podstavy jehlanu, čili a=d (a=2*r), odtud r(poloměr podstavy)=a/2, výška bude stejná.
A) obecný výpočet:
V(J)=1/3*(a²*v)
V(K)=1/3*(πr²*v),
Ptají se nás kolikrát, čili oba objemy podělíme:
[(a²*v)/3]/[(πr²*v)/3]=(a²*v)/(πr²*v)=a²/πr², dosadíme za a=2r a dostáváme: 4r²/πr²=4/π
Objem jehlanu je 4/π krát větší než objem kužele. (Dosadit číselné hodnoty a ověřit to, už zvládneš sám).
B) opět obecně:
S(J)=P+Q = a²+4*√[{v²+(a/2)²/2}]=a*[a+√(4v²+a²)] - když si namaluješ jehlan, tak výšku jedné z trojúhelníkových stěn vypočítáš z Pythagorovy věty, kde odvěsnami je polovina strany čtvercové podstavy a výška jehlanu a přeponou je výška trojúhelníkové stěny, odtud vychází má úprava vzorečku pro výpočet stěn jehlanu
S(K)=P+Q=πr²+πrs=πr(r+s), kde s je √(r²+v²), dostáváme:
S(K)=πr[r+√(r²+v²)]

S(J)/S(K)=a*[a+√(4v²+a²)]/πr[r+√(r²+v²)], za a dosadíme 2r
=2r*[2r+√(4v²+4r²)]/πr[r+√(r²+v²)]=2r[2r+2√(v²+r²)]/πr[r+√(r²+v²)]=4r[r+√(v²+r²)]/πr[r+√(r²+v²)]=4/π

Hodnoty pro kontrolu si zase dosaď sám, ale jak vidíš, povrch jehlanu je o stejnou hodnotu větší než povrch kužele, jako byl jejich objem.
| Nahlásit
4)
A)V=1/3*(a²*v)
při výpočtu strany podstavy vyjdeme z pravoúhlého trojúhelníku, který je tvořen odvěsnami: výška jehlanu a polovina strany podstavy a přeponou: výška boční stěny. Platí:
(a/2)²+12²=13²
(a/2)²=13²-12²
(a/2)²=169-144
(a/2)²=25
(a/2)=5
a = 10 (cm)
V=(10²*12)/3=1200/3=400 (cm³)

S=a*[a+√(4v²+a²)
=10*(10+√(4*144+100)=10*(10+√676)=10*36=360 (cm²)

Odchylky až později, už nemám čas.
| Nahlásit
Moc ti děkuju :-)
| Nahlásit
4)
B) Odchylka dvou rovin (obrázek a vysvětlení tady: http://maths.cz/clanky/stereometrie-odchylka-dvou-rovnin.html)
cosα=5/13
α=67,38°

C) Odchylka přímky a roviny (teorie: http://maths.cz/clanky/stereometrie-odchylka-primky-a-roviny.html)
tgα=v/(u/2)
u²=10²+10² (u je úhlopříčka podstavy)
u=√200
u=10√2 ==> u/2=5√2
tgα=12/(5√2)
α≈59,5°
je počítáno s tg, což je v trojúhelníku "protilehlá odvěsna k přilehlé, pokud by sis dopočítal hranu trojúhelníka, mohl bys zvolit sin úhlu, což by byla protilehlá k přeponě.

Snad je to vše dobře, pokud ne, věř, že jsem se snažila, co jsem mohla. :)
| Nahlásit
Lidičky pomoc,potřebuju vypočítat příklad.
1.V pravidelném čtyřbokém hranolu svírá tělesová úhlopříčka o délce 10cm s rovinou podstavy úhel 72stupňů.Určete:a)výšku hranolu b)délku úhlopříčky v podstavě c)objem tělesa d)povrch tělesa
Předem moc díky,nemám vůbec představivost na tyhle věci a nemám nikoho na doučko.Martina
| Nahlásit
Pro objem a povrch čtyřbokého pravidelného hranolu platí:
V = a² * v
S = 2a² + 4av = 2a(a+2v)

tělesová úhlopříčka u svírá s rovinou podstavy úhel 72°. Když si to nakreslíš, dostaneš pravoúhlý trojúhelník s přeponou u a odvěsnami v (výška hranolu) a x (úhlopříčka podstavy). Vyjdeme z goniometrie ostrého úhlu:
a) protilehlá odvěsna ku přeponě = sin 72° => sin 72°= v/u => v = u * sin 72°≈ 10 * 0,951 = 9,51 cm
b) přilehlá odvěsna ku přeponě = cos 72° => cos 72°= x/u => x = u * cos 72°≈ 10 * 0,309 = 3,09 cm
c) pro výpočet úhlopříčky ve čtvercové podstavě platí (podle Pythagorovy věty) x=√(a²+a²)=a√2 a zároveň známe, že x = 3,09 cm =>
a√2 = 3,09
a = 3,09/√2
a ≈ 2,18 cm

c) V = 2,18² * 9,51 = 45,2 cm³
d) S = 2 * 2,18 * (2,18 + 2 * 9,51) = 92,43 cm²
| Nahlásit
Vladko 98940 já se ti fakt klaním.... protože vkládat všechny ty znaky...to dovedu teda vysoce ocenit!!! Leda
| Nahlásit
:)
| Nahlásit
Vladko moc děkuju,závidim Ti chytrost:-)
| Nahlásit
Můžu mít ještě dva příklady??
1)Kolik m3 písku je na hromadě tvaru kužele,je-li obvod hromady 8m a strana 3,5m.
začnu asi obvodem kruhu 2pí*r a pak nevim???
2)Jaký je objem a povrch shora otevřené násypky tvaru komolého kužele,je-li dolní hrana a1=0,6m,horní hrana a2=0,9m a výška v=1,2m
Mě vyšel povrch 9,42m a objem 2,15m
| Nahlásit
1) Objem kužele V = 1/3πr²v
obvod kruhu o = 2πr
výška kužele v = √(s²-r²) - podle Pythagorovy věty (s= délka strany kužele)

Z obvodu kruhu vypočítáš poloměr r=o/2π
r=8/2π=4/π≈1,27 (m)
Dosadíš do výšky kužele:
v=√(3,5²-16/π²)=√(12,25-1,62)=√10,64≈3,26 m
Dosadíš do objemu kužele:
V=1/3*π*1,62*3,26=5,53 m³
| Nahlásit
2) V=1/3*(a1²+a2²+a1*a2)*v=1/3(0,36+0,81+0,54)*1,2=0,684 m³
S=a1²+a2²+4*[(a1+a2)*v1/2]

v1 je výška stěny komolého jehlanu: v1²=1,2²+(0,45-0,3)²=1,2²+0,15²=1,44+0,0225=1,4625 => v1=1,21 m

protože je násypka otevřená, S2=0 (a2²=plocha horní podstavy)

S=0,36+0+4[(0,6+0,9)*1,21/2]=3,99≈4 m²
| Nahlásit
ale nezaručuji, že je to správně, postup snad ano, ale výpočty si raději zkontroluj :)
| Nahlásit
Moc děkuju,ty seš matikářka??:-)
| Nahlásit
ne, jen mě vždycky ve škole bavila :)
| Nahlásit
jehlan s obdelníkovou podstavou má výšku 5cm a strany na podstavě 5 a 10cm jeký je obsah a objem jehlunu???
| Nahlásit
Ahoj poteřbuju vypočítat přiklad povrch kužele se stranami r=12 mm,v=35 nevím si stím rady pomůže mi někdo předem děkuji BÁRA
| Nahlásit
Dosaď si do vzorečku na téhle stránce:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135747-kuzel
| Nahlásit
Dobrý den,
Dostali jsme ve škole nějaké ukoly a s většinou si docela vím rady,ale vůbec nemohu najit v sešitě užití moivreovy věty.myslíte,že by jste mi mohla s těmito dvěma příklady pomoci??
I s postupem kuju
a)( - 2odmocnina 3 - 2i)to celé na 12 b) (5odmocnina3 - 5i)na 7

prosím na mail wenda.l@centrum.cz
| Nahlásit
čtyřboký jehlan kolik má vrcholu,hran,bočních stěn a podstav. děkuji
| Nahlásit
Pochopíš to bez nákresu? Pokud je to pravidelný čtyřboký jehlan: jedna podstava, jeden vrchol, čtyři boční stěny, osm hran.
| Nahlásit
cau mara prosim o radu povrch a objem pravidelneho trojbokeho hranolu s hranou podstavy a=7cm a vysku 16cm prosim o vypocet a postup
| Nahlásit
v naplnenej plechovej nádobe tvaru štvorbokého hranola so štvorcovou podstavou 50 litrov vody.urcte výšku vody ak hrana podstavy má dlžku 25cm.prosím o výpočet.
| Nahlásit
čtvercová podstava s hranou 25 cm, hranol, objem - to všechno znáš. Objem hranolu se rovná násobku obsahu podstavy a výšky. My známe objem vody a máme určit její výšku. Žádný problém. :)
V=50 l=50 dm³
a=25 cm=2,5 dm
V=a².v => v=V/a²
v=50/6,25=8 dm=80cm.
| Nahlásit
1dm ma 100cm
| Nahlásit
asi bych to napsal: 1 dm² má 100 cm²
| Nahlásit
Ahojky !!potrebovala bych prosim poradit s matematikou!! se slovni ulohou : ps vubec to nechapu!!!!
pripravujeme 5 litru 40 procentniho lihu ..mame v dostatecnem mnozstvi 25procentni roztok pozadovane latky . kolik ktereho z techto 2 roztoku pouzijeme k namichani roztoku potrebne koncentrace????? zastoupeni rozpustene latky a rozpoustedla v roztoku je obejemove !!!! vypocitej rovnici s nezanmou!!! mooc prosim o postup a vypocet!!! :)
| Nahlásit
25 PROCENTNI ROZTOK A 60 PROCENTNIROZTOK!!!!!! prehlidla sem se !!!!
| Nahlásit
dobrý den potřebuju poradit jak se vypočítá tělesová úhlopříčka v krychly. napište odpověď na e-mail: frantisekkopriva@atlas.cz děkuji moc
| Nahlásit
V krychli se tělesová úhlopříčka vypočítá většinou z pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagora (načrtni si obrázek a vyznač si na něm, co znáš, pak to bude snadnější).
| Nahlásit
Nejobvyklejším údajem u krychle bývá délka hrany. Z ní se pomocí Pythagorovy věty dá vypočítat stěnová úhlopříčka a z ní pak tělesová - je to tak, Vlaďko?
| Nahlásit
ahoj totrebuju jdnu desetinu z 10
| Nahlásit
10 x 1/10 = 1
| Nahlásit
:-)))) a jedna pětina z 5 = je 1
| Nahlásit
ahojky potrebuji aby jste mi zpocitali ulohu i postup nevim si s tim rady:

vypoctete objem a povrch krychle,je-li dana stenova uhlopricka u=20cm
| Nahlásit
Pro výpočet objemu a povrchu krychle potřebuješ znát délku hrany krychle. Délku hrany si vypočítej pomocí Pythagorovy věty z pravoúhlého trojúhelníku, kde odvěsny jsou hrany krychle a přeponou je stěnová úhlopříčka. Až spočítáš délku hrany, už jen dosadíš do vzorců V=a³ a S=6*a².
| Nahlásit
Vypočítejte mi,prosím,povrch a objem čtyřbokého hranolu,jehož podstavou je rovnoběžník:a =4,6 cm potom b =38 mm a výška ke straně b =3,3 cm.Výška hranolu je 7 cm.Díky, spěchá.

Soňa
| Nahlásit
Pokud je podstava kosodélník, je to O=3,8*3,3*7=87,78cm3.
| Nahlásit
ahoj mohla by si prosim vypočítat objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 8cm a stěnovou výškou 13cm.dekuji nikca prosím mohla by si mi to napsat podrobně jak si to počitala děkuji a pošli mi to prosím na mail:Hermanova.Nicole@seznam.cz
| Nahlásit
Nejprve vypočtěme povrch:
Podstava je tvořena čtvercem o hraně 8cm; Sp=8*8=64cm2
Jehlan má 4 strany, tvořené trojúhelníky o základně 8cm a výšce 13cm. Plocha jedné strany tedy bude Ss=z*v/2=8*13/2=52cm2
Celkový povrch bude Sp+4*Ss=64+4*52=272cm2.
Pro výpočet objemu potřebujeme tělesovou výšku jehlanu. Když jehlan rozřízneš rovinou, procházející vrcholem a středy protilehlých stran podstavy, dostaneš rovnoramenný trojúhelník o základně rovné hraně podstavy a ramenech, rovných stranové výšce. Tělesová výška vt je výškou tohoto trojúhelníka a vypočteš ji Pythagorovou větou:
vt^2 = 13^2 -(8/2)^2 (symbol "^" je symbol pro mocninu - 13^2 je 13 na druhou).
vt^2 = 13^2 - 16 = 153 ; vt=12,37cm
V=Sp*vt/3=64*12,37/3=263,9cm3
OK?
| Nahlásit
Ahoj, potřeboval bych poradit pls:) Podstavami pravidelného komolého jehlanu jsou čtverce. Délky jejich stran se liší o 6dm. Tělesová výška je 7dm, objem tělesa je 1813dm3. Vypočtěte délky hran. Potřeboval bych to spočitat celé, dopracoval jsem se že do toho vzorce na objem komolehé jehlanu dosadím za S1=x1*x1 a za S2=(x1+6)na druhou, pak už s tím neudělam nic. takže to vypadá nejak takhle 777=2x1(nadruhou) + 12x1 + 36 + √(x1(na čtvrtou) + 12x1(na třetí) +36x1(na druhou))
| Nahlásit
V mé oblíbené příručce Bartsch: Matematické vzorce , která je ke stažení v pdf na ulozto.cz jsem našel tento vztah:
V=(1/3)*v*(S+(S*S1)^0,5 + S1) ; Jestliže strana základny je a, pak
S=a^2 a S1=(a-6)^2 pak po dosazení za S a S1 upravíme:
(S+(S*S1)^0,5 + S1)=a^2 + (a^2*(a-6)^2)^0,5 + (a-6)^2
=a^2 + a*(a-6) + a^2 - 12*a +36)=3*a^2 - 18*a - 36 = 3*(a^2-6*a+12)
a dosazení tohoto členu do vzorce pro objem dostaneme:
V=(1/3)*v*3*(a^2-6*a+12)=7*a^2-42*a+84=1813
7*a^2-42*a-1729=0 => D=(42^2-4*7*(-1729))^0,5=224 a1=(42+224)/14=19
a2=(42-224)/14=-13 ; tato hodnota nemá v kontextu význam.
Strany: Dolní podstava 19dm, horní 13dm.
S=361dm^2 ; S1=169dm^2 ; V=(7/3)*(361 + (361*169)^0,5 + 169) = 1813dm^3
| Nahlásit
Teď koukám, že sis to zkomplikoval s tou odmocninou z S*S1:
Druhá odmocnina z a^2 je (a^2)^0,5=a^(2*0,5)=a^1 a totéž platí pro součin:
(a^2*b^2)^0,5=a*b a v našem případě tedy (S*S1)^0,5=a*(a-6)=a^2-6a
Stříška je znak pro umocňování. Odmocnina je převrácená hodnota stejně velkého mocnitele: druhá odmocnina =^1/2=^0,5, třetí =^1/3=^0,333333 a tak dál.
| Nahlásit
Díky za výpočet toho příkladu, hodně si mi pomohl a taky dík za tip těch tabulek Bartsch, měl jsem právě problem ještě s jedním tělesem, se kterým jsem si nevěděl rady, ale našel jsem to v tom jak na to, takže pohoda..., díky měj se.
| Nahlásit
Ahojky,moc bych potřebovala poradit z úkolem:
Pravidelný čtyřboký hranol má podstavnou hranu délky 22 cm
a objem 0,02 m3.Určete jeho výšku.
Mnohokrát děkuji Lída
| Nahlásit
V = S_p * v
Obsah podstavy je a^2=22^2=484 cm^2
20000 = 484 * v
v = 20000/484 cca 41,32 cm
| Nahlásit
Ahojky, moc bych prosila o pomoc s odchylkou. Když mám rovinu ABC a BDG tak jak najdu odchylku? Mám už udělanou rovinou, která je kolmá k oběma rovinám ale kde najdu tu průsečnici a odchylku? Děkuju moc.Zítra píšu:(
| Nahlásit
Tak jsem na to přišla:)))
| Nahlásit
Šikovná holka!
| Nahlásit
:) Tak přeci jen jeden dotaz...(Jinak děkuji za odkaz, taky jsem na něj koukala, ale já to nepochopim, pokavaď mi to někdo nevysvětlí jako pro humanistu :D )
Mám tedy krychli, rovinu ABC a druhou rovinu(S je střed BF,S je střed CG a S je střed EH) To je další rovina. Pochopila jsem, že nejspíš musím S rovinu posunout o 1/2 dolů a počítala jsem z trojúhelníka S (střed uhlopříček AH a DE) a BC-> SBC . Udělala jsem výšku a zjistila jsem si stranu BS to mám..Ale nevim, kde je ta odchylka ten uhel myslela jsem že při bopdu B a to podle učebnice nevychází:((
| Nahlásit
Zdravím. NEvím jak vypočítám výšku u jehlanu. Tady je příklad.

čtvercová podstava = 6cm ABCD

BV = 17 cm.

Vypočítej jeho výšku.

Prosím napište mi postup co nejdřív. Vím jak se počítá úhlopříčka ale pak mi nejde do hlavy jak na tu výšku.
| Nahlásit
Předpokládám, že BV je výška boční stěny, když si to namaluješ, tak výška jehlanu je odvěsnou pravoúhlého trojúhelníku, jehož přeponou je zadaná výška boční stěny a druhá odvěsna má délku rovnu polovině strany čtvercové základny.
Takže platí 3^2+x^2=17^2. Zbytek zvládneš sám (x představuje hledanou výšku jehlanu).
| Nahlásit
Pokud by byl vrchol jehlanu označen V a BV byla délka šikmé hrany, bude výpočet úplně stejný, jak popsala Vlaďka, jen místo poloviny strany dosadíš polovinu úhlopříčky podstavy.
| Nahlásit
Aha, Mezku, vidíš, to je fakt ... já v tom BV hledala zkratku a ono to bude normální označení strany jehlanu, když podstava je ABCD. Jsi inteligentnější, než jsem si myslela. :))) Takže, anonyme tazateli, Mezkův postup je správný!
| Nahlásit
Zdravím nevim jak udelat tenhle přiklad : zemedelec zasel lonskeho roku zito na pole 264,8m dlouhé a 62,5m široké. Z 1ha sklidil prumerne 2t zita.Vsechno zito prodal po 400kc za pytel ( 50kg ).kolik utrzil???
Prosííím o radu MíšA
| Nahlásit
Máš to už na jiném Tvém dotazu.
| Nahlásit
Upír Eduard se zamiloval do mladé dívenky Bětky. Vypadal mladě a každému tvrdil, že je mu tolik let, kolik mu bylo, když se stal upírem.podle této mu bylo o 4 roky více než Bětce, avšak ve skutečnosti byl až 7krát starší. Dokonce už před 10 roky dosádl pětinásobek svého předstíraného věku........Prosím pozte mi to vypočítat
| Nahlásit
Ahoj, jaký je vzorec pro povrchpravidelného čtyřbokého hranolu ??? Předem moc díky za odpověď :-)
| Nahlásit
Pravidelný čtyřboký hranol je vždy kvádr, čili nalistuj, jak vypočítat povrch kvádru. :)
| Nahlásit
Ahoj, mohla bych se zeptat, jak se počíta povrch hranolu?
| Nahlásit
Vypočítaš obsahy všech ploch hranolu - dvě podstavy a plášť.
| Nahlásit
No, jak se počítá obsah podstavy vím ale nevím jak mám vypočítat obsah pláště.
příklad :
vypočítej povrch hranolu, který má výšku 21cm a jehož podtavou je:
rovnoramenný lichoběžník s délkami základen 25cm a 13cm, délkou ramenne 10cm a výškou 8cm.
| Nahlásit
Pláštěm jsou 4 obdélníky: jejich plochy jsou:2*b*v, c*v, a*v, kde v je výška hranolu.
| Nahlásit
tam je to napsaný v tom zadaní výška hranolu je 21cm.
| Nahlásit
Děkuju moc, moc jste mi pomohli, už to umím, náš pan učitel nám to neumí vysvětlit, už jsem připravená na zítřejší prověrku, fakt děkuju.
| Nahlásit
potřebovala bych vypočítat čtyřboký hranol s lichoběžníkovou podstavou s rozměry:
a = 9 cm, b = 5 cm, c = 3 cm, d = 5 cm
v = 4 cm,
výška hranolu vh = 20 cm
prosím i postup
| Nahlásit
Ahoj mám problém s pochopením příkladu.Mám řešit:
(10 na x ) to celé na 2 = 10 na x na druhou.
Vím, ža 10 na druhou je 100, ale co s tím dál?
Asi je to jednoduché, ale postrčte mně prosím
Díky Kája
| Nahlásit
Nejprve se pocvičíme v tom umocňování. Znak "^" je operátor umocňování, který používá třeba Excel, protože je tady problém s psaním horních indexů:
10^2 = 10*10; (10^2)^2 = 10^2 * 10^2 = 10^(2+2) = 10^4 a tak dál. A teď:
(10^x)^2 = 10^(2*x); 10^(2*x) = 10^(x^2) => 2*x = x^2; vztah vydělíme x: 2 = x
OK?
| Nahlásit
Díky za pomoc, mám problém s používáním editoru rovnic. Nemůžeš mi poradit nějaký odkaz?
Kája
| Nahlásit
Ten v MS Office ti nevyhovuje?
| Nahlásit
Já mám starou verzi World 2003 a nějak tomu nerozumím. Neumím z něj vkládat do textu
Kája
(Upr. 04.07.2012 20:05) | Nahlásit
A máš nainstalovaný editor rovnic? Pokud ano a vytvoříš v něm funkci, pak ji celou myší označíš, Ctrl+C ji zkopíruješ do schránky a Ctrl+V ji vložíš do textu. Takhle vytvořená rovnice je obrázek, ale když na ni poklepeš, otevře se automaticky editor rovnic.
| Nahlásit
Díky, zkusím to podle Tvého návodu
Kája
| Nahlásit
98!75!
______ =
76!96!
Ahoj, poradí mi někdo, prosím jak vypočítat tento příklad na faktoriály
díky Kája
| Nahlásit
98*97*96!*75! / 76*75!*96! = 98*97 / 76
| Nahlásit
Díky mo, ještě bych Tě poprosila o pomoc.Mám napsat kvadratickou rovnici, jejíž jeden kořen je 3 čtvrtiny
a druhý je o 5,6 větší.Umím bez problémů spočítat kvadratickou rovnici,ale naopak jsem to ještě nepočítala. Díky
Kája
| Nahlásit
x_1=0,75
x_2=0,75+5,6=6,35
x_1 * x_2 = q
x_1 + x_2 = -p
0,75 * 6,35 = 4,7625 = q
0,75 + 6,35 = 7,1 = -p => p = -7,1
x^2 - 7,1x + 4,7625 = 0
| Nahlásit
Díky Kája
| Nahlásit
Ahoj je tu nekdo kdo dela matematiku v zári?
| Nahlásit
Přeji všem hezkou sobotu,

mám prosbu, mám vypočítat příklad a nevím jak začít.

Maruška musí za týden přečíst knihu, která má x stran.

První den přečte jednu desetinu,druhý den o pět stran víc než první den,pak ji knížka začla bavit a přečetla najednou jednu čtvrtinu.Čtvrtý den neměla čas a tak přečetla jen 5%. Pátý den dvakrát tolik co druhý den.Šestý den přečetla také jednu desetinu a jednu dvacetinu přeskočila.poslední den přečetla 30 zbývajících stránek.Kolik stran má kniha?

Díky za pomoc Kája
| Nahlásit
Každý den si matematicky vyjádři a pak to sečti. Tak třeba pondělí: přečetla desetinu čili matematicky 0,1x. Takhle postupuj i u ostatních dnů. Bacha na ten šestý den, i tu přeskočenou dvacetinu musíš přičíst - Maruška ji sice nečetla, ale v knížce je. Až si takhle vyjádříš všechny dny, budeš řešit rovnici
x = 1.den + 2.den + ... + 6.den + 7.den
| Nahlásit
Ahoj,
Kolika čtvrtlitrovými hrnky plnými vody naplníme až po okraj válcovou nádobu o průměru dny 25 cm a výšce 150mm
díky za pomoc Kája
| Nahlásit
Ještě jeden
pod jakým zorným úhlem vidí člověk kouli s poloměrem 10 cm, je-li vzdálen 1m od jejího středu?
Díky všem Kája
| Nahlásit
Ahojky chci se zeptat nemáte někdo nějaké inormace o testu jaky bude teďkon na podzimním terminu z matematiky? nebo nemáte ho někdo?:
| Nahlásit
Potřebovala bych pomoct vypočítat obvod podstavy rotačního válce je ta velký, jako je jeho výška. Jaký je průměr a výška válce o objemu 1 litr ??
| Nahlásit
ahoj, máme vypočítat délku hrany nádrže tvaru krychle, která má objem 640 hl. Jak se dobrat výsledku?
| Nahlásit
ahoj, máme vypočítat délku hrany nádrže tvaru krychle, která má objem 640 hl. Jak se dobrat výsledku?
| Nahlásit
Použitím třetí odmocniny (hektolitry převedeme na litry aby to vyšlo v dm3):

³√(640 * 100 )=40 dm = 0,4 m
| Nahlásit
Dobrý den potřeboval bych vypočítat : objem a povrch jehlanu který ma výšku v 46 mm a hranu podstavy 64 je to pravidelný čtyřboký jehlan
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek