Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

výpočet pH

Dobrý den, mám rovnice NaCl+H20 = Na+Cl+H30+OH proč je pH rovno 7?
(NH4)2(SO4)+H20 = NH4+SO4+H30+OH proč je pH menší jak 7?
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Ionty silných zásad (Na+, K+,Ba++ a další) s vodou nereagují, stejně jako ionty silných kyselin
(Cl-, Br-, NO3-, SO4-- a další). Proto pH neovlivňují. Voda sama disociuje v malé míře podle rovnice 2H2O ⇄ H3O+ + OH-. Z rovnice je zřejmé, že kolik iontů H3O+ vznikne, tolik vznikne iontů OH-. Proto čistá voda není ani zásaditá ani kyselá, je neutrální, pH=7 při 25°C. Koncentrace H+ i OH- je 10^-7mol/dm3 a vyjadřuje to konstanta Kv nebo Kw - iontový produkt vody.
Kw = c(H+)*c(OH-) = 10^-7*10^-7 = 10^-14 a často se vyjadřuje jako
pKw = -log(Kw) = log(10^-14) = 14. Pokud vztah pro Kw budeme logaritmovat a vyjádříme jej jako -log(), dostaneme pKw = 14 = pH + pOH. Když nyní do vody přidáme látku, která uvolní ionty H+ (kyselinu), zvýší se koncentrace H+ (= pH klesne) a úměrně se sníží koncentrace iontů OH-. Opačnou reakci vyvolá přídavek zásady - zvýší se koncentrace OH-, ty budou reagovat s H+ ve vodě, koncentrace H+ se sníží a pH stoupne.
Amoniak NH3 je slabá zásada. Ochotně váže H+ a vznikne ion NH4+, přídavek amoniaku tedy sníží koncentraci H+ a pH stoupne. Když ale do roztoku přidáme amonnou sůl, ionty NH4+ se zčásti budou rozpadat podle rovnice NH4+ + H2O = NH3 + H3O+ a pH klesne. Všimni si - amoniak může zachytit proton (vodíkový ion H+) a stane se kyselinou. Tato kyselina je kyselinou proto, že může proton uvolnit a stane se opět zásadou. Mluvíme o konjugovaném páru zásada/kyselina NH3/NH4+. Důsledkem tohoto jevu je, že amonné soli silných kyselin NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4 reagují v roztoku kysele.
Naopak ionty slabých kyselin potřebují v roztoku ke své existenci přítomnost rovnovážné koncentrace nedisociované kyseliny. Proto při rozpuštění takové soli čáat aniontů váže H+ z vody a způsobí tak pokles koncentrace H+ - pH se zvýší, roztok bude reagovat zásaditě. Jako příklad bychom uvedli třeba soli alkalických kovů - octany, uhličitany a řadu dalších.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek