| Nahlásit

Fyzikální olympiáda

1. Trambusy jedou, jeden předjíždí
Po přímé dvouproudé silnici jede kolona tří trambusů, každý má délku 18 m, které udržují od sebe stálou vzdálenost 24 m a jedou stálou rychlostí 54 km/h. Dohoní je další trambus o stejné délce 18 m, jedoucí stálou rychlostí 72 km/h. Když se dostane do vzdálenosti 30 m za kolonu, začne předjíždět; operaci předjíždění ukončí poté, až jeho zadní část bude ve vzdálenosti 20 m před čelvar kolony.
1.Urči, jak dlouho trvá operace předjíždění.
2.Jakou dráhu při předjíždění ujede kolona a jakou předjíždějící trambus?
3.Ve vzdálenosti asi 1200 m před čelvar kolony v protisměru jede osobní automobil stálou rychlostí 90 km/h. Nedojde ke střetu s předjíždějícím trambusvar? Jaká nejmenší může být vzdálenost protijedoucího vozidla, aby ho předjíždějící trambus neohrozil?
5. Bezpečné zabrzdění
Řidič ve vozidle, jedoucím stálou rychlostí v0 po vodorovné přímé vozovce, zpozoruje před sebou překážku (nebo i jen brzdící vozidlo). Řidič reaguje na zrakový signál po době 0,3 s, brzdicí systém potřebuje pro zahájení účinného brzdění dalších 0,7 s od sešlápnutí brzdového pedálu; uvedenou dobu 1,0 s nazvvare reakční doba. Po tuto dobu jede stále vozidlo dále rovnoměrným pohybvar. Poté začne účinně brzdit tak, že každou sekundu může snížit svou rychlost o 5 m/s.
1.Urči, jaká doba uplyne od zahájení účinného brzdění po zastavení vozidla při rychlostech 90 km/h a 126 km/h.
2.Nakresli do grafu v(t) záznam změn rychlosti od okamžiku zpozorování překážky až do úplného zastavení.
3.Z grafu vypočti, jakou dráhu urazí automobil od doby, co řidič zpozoroval překážku, až do úplného zastavení.
4.Před několika lety byla snížena povolená nejvyšší rychlost vozidel v uzavřené obci z původních 60 km/h na 50 km/h. Jak se to projevilo na době a dráze nutné k zastavení od okamžiku, co řidič zpozoroval překážku v jízdě až do úplného zastavení? Úlohu vyřeš pomocí grafu v(t).

7. Arktický led
Největší plochu mořského ledu představuje ledový příkrov v Arktidě, který dosahuje koncvar léta hodnoty 9 000 000 km² a tloušťku 3 m, koncvar zimy 12 000 000 km² a tloušťku 5 m. V našvar modelovém případě dále předpokládejme, že led bude převážně sladkovodní a že při jeho tání je třeba dodat teplo 330 kJ/kg. V rámci globálního oteplování předpokládají někteří glaciologové, že asi za pět let může ledová pokrývka kolvar severního pólu zcela roztát.
1.Odhadni, jaký je objvar a jaká je hmotnost arktického ledu koncvar zimy i koncvar léta.
2.Urči, kolik tepla musí být dodáno ledu koncvar zimy nebo koncvar léta, aby zcela roztál.
3.Odhadni, o kolik by stoupla hladina světových moří, kdyby zcela roztál arktický ledový příkrov. Své tvrzení podrobně zdůvodni.
8. Malé vodní elektrárny
Malé vodní elektrárny jsou energetickým zdrojvar, který tak moc nezatěžuje životní prostředí. Na přehradě Les Království nedaleko Dvora Králové nad Labvar je elektrárna s výkonvar 1,2 MW, která poskytuje ročně do elektrické sítě 5,2 GWh, na přehradě v Pastvinách v Orlických horách je elektrárna o instalovaném výkonu 3,0 MW a poskytuje ročně též 5,2 GWh.
1.Jak dlouho mohou být tyto elektrárny běhvar celého roku v provozu?
2.Kolik uhlí o výhřevnosti 12 MJ/kg ušetří za 1 hodinu činnosti malá vodní elektrárna oproti tepelné elektrárně, která získává páru pro turbogenerátory s účinností 36 %? Jaká je roční úspora uhlí z obou elektráren (výsledek vyjádři v kg i počtvar vagónů – 1 vagón = 40 tun)?
3.Vysvětli, proč tyto elektrárny nvarohou pracovat na plný výkon po celý rok.
10. Práce v laboratoři fyziky
Při laboratorní práci dostali žáci za úkol spojovat rezistory v různých kombinacích. Dostali k dispozici tři rezistory o odporech postupně 20 ohmů, 25 ohmů, 50 ohmů a zdroj o stálém napětí 6,0 V. Vytvoř teoretický projekt pro jejich laboratorní činnost – jaké existují možnosti spojení vždy všech tří rezistorů, jaká napětí mohou na jednotlivých rezistorech při těchto zapojeních změřit, jaký proud jimi prochází a jaký příkon má každý z těchto rezistorů.

11. Ohmův zákon neplatí vždycky?
Ke zdroji, jehož napětí jsme měřili kvalitním voltmetrvar a získali jsme hodnotu U0 = 4,50 V, připojíme rezistor o odporu 4,0 Ω. Na ideálním ampérmetru, zapojeném do tohoto obvodu, jsme zjistili proud v obvodu I0 = 0,90 A. Odpory přívodních vodičů i ampérmetru jsou zanedbatelně malé, naopak odpor voltmetru je značně velký.
1.Nakresli schéma elektrického obvodu, který jsme k měření použili.
2.Vysvětli, proč elektrický proud má hodnotu jen I0?
3.Jaký proud bude procházet při zapojení jiného rezistoru o odporu 2,0 Ω, 1,0 Ω?
4.Jaký proud by obvodvar procházel při tzv. krátkém spojení?
13. Je míček na stolní tenis kvalitní (experimentální výzkum)?
Stolní tenis vyžaduje nejen dobrého hráče, ale i kvalitní míčky (víme, že mírně naprasklý či ušlápnutý míček se chovají zcela jinak než míček právě koupený). O kvalitě míčku vypovídá jednak jeho dokonalý tvar koule, jednak odrazivé schopnosti. Budvare zjišťovat u 8–10 míčků.
1.Průměr míčku (vždy alespoň pět hodnot z různých směrů, určit střední hodnotu průměru).
2.Součinitel odrazivosti k = √(h2/h1), kde h1 je výška, z níž míček uvolníme z ruky a h2 je výška, do níž míček po odrazu vyskočí. Míček uvolňuj alespoň z pěti různých výšek a urči střední hodnotu součinitele odrazivosti, opakuj u všech míčků; míčky porovnej.
3.Předpokládej, že míček pro stolní tenis má hmotnost mezi 2,45 g až 2,53 g. Urči původní polohovou energii Ep1 vzhledvar k odrazové ploše a koncovou polohovou energii Ep2, urči jejich rozdíl ΔEp i podíl ΔEp/Ep1.
Postup měření si zvol, sestav i protokol o měření, včetně vhodných nákresů a tabulek.
15. Projekt: Fyzika a sport (projekt vhodný pro soutěžící z 9. ročníků)
V letošním roce proběhly olympijské hry. Při studiu sportovních činností se setkáváme s mnoha jevy, které lze vysvětlit nebo které lze předvídat vhodným použitím fyzikálních zákonitostí. Ve studiu tělesné výchovy a sportu na vysoké škole je dokonce zařazena disciplína Biomechanika tělesných cvičení, která popisuje jednotlivé sporty z hlediska fyzikálního pohledu, tedy fyzikálních modelů.

Vyber si některý sport a pokus se popsat ho očima žáka, který absolvoval výuku fyziky na základní škole. V případě, že budeš mít nějaké nedostatky, doplň si své fyzikální poznání studivar učebnic fyziky nebo využij internetu. Na závěr zařaď některé konkrétní hodnoty, jež jsou spojeny s rekordy našich či světových sportovců na letošních olympijských hrách. Doporučujvare témata: Sprinty; Běhy na dlouhé tratě; Plavání; Lyžování; Jízda na kole, ale také sporty zimní – lyžování, bruslení aj. Základní podmínkou pro kladné hodnocení projektu je nejen teoretický pohled, ale i zpracování konkrétních údajů.

Prosím vás všechny mohli byste mi výsledky i s postupama na mail pop42@seznam.cz děkuji
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Tady se asi někdo zbláznil. A nepotřebuješ nějaký peníze? Kam ti je máme zasílat?
| Nahlásit
Pope, ty seš pěknej píč... Twe, kdybych nevěděl, že tvůj děda má profesůru, tak bych i tvrdil, že patříš do rukou Klimešovi! Výjiměčně prosím všechny Ontoláky, aby neodpovídali!! Děkuji
| Nahlásit
No to prosí ta pravá :-). Ale tady myslím prosit není třeba :-)
| Nahlásit
jestli postoupiš tak se asi učitelka bude hodně divit jakto žý si nic neudělala protože budeš uplně duta
| Nahlásit
prosim aspon vysledky
| Nahlásit
Počítal jsem to, celekm je to lehké(až na eletrický obvod, to mi nikdy nešlo)...jen se snaž Pope, bo se zeptej ve škole svých kámošů lol.
| Nahlásit
omg...nejseš magor???? na tohle ti odpovi možná tak totální pako... zkus taky počítat sám ju???
| Nahlásit
já mam ty samé a mam všechno kromě Domácí kuchyń jako fyzakalní laboratoř a ty trambusy ae už mě to nebaví ae je to jednoduché!!!
| Nahlásit
Zítra to plánuju dorazit!!!
| Nahlásit
si debil....to je chytry nechces sem dat aby ti nekdo udelal semstralku.........idiote...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek