| Nahlásit

Čeština, úloha

Prosím pomozte mi: Každý den bylo vidět hajného, jak stojí se psem u lesa, aby zkontroloval stav zvěře a také zjistil, kolik potravy je třeba pro další doplnění krmelce. 1) Určete větné členy: zvěře,pro doplnění 2)Určete slovní druhy: každý,kolik 3) Určete mluvnické kategorie podst. jm. "potravy" 4) Najdětě slovesné tvary v podmiňovacím způsobu 5) Najděte slovo přejaté a nahraďte ho synonymem 6) Najděte slovo hromadné 7) Najděte kořen slova "doplnění" a utvořte od něj 2 další slova příbuzná 8) Slovo "pes" rozvijte přístavkem 9) Slovo "den" vypouští v dalších pádech samohlásku "e" během historického vývoje, kdy zanikla praslovanská hláska: jak se jmenuje a v kterém jazyku se udržela dodnes?
Témata: český jazyk
Diskuze
| Nahlásit
Praslovanština disponovala ve své pozdní fázi 11 samohláskami, jež mohly být (s výjimkou jerů) dlouhé i krátké. Obvykle jsou ve slavistice znázorňovány takto: i, ь, e, ę, ě, a, o, ǫ, ъ, y, u.
ь, ъ – jery, velmi krátké (redukované) samohlásky, neboli polosamohlásky, pravděpodobně [ɪ], resp. [ɯ]
ę, ǫ – přední a zadní nosové samohlásky
ě – jat, pravděpodobně [æː]
y – pravděpodobně [ɨː] nebo [ɯi]
Praslovanština není přímo zaznamenána písemnými památkami, je zrekonstruována metodami historické (srovnávací) lingvistiky.

Staroslověnské samohlásky se rozdělují na samohlásky ústní (orály) a samohlásky nosové (nazály).
Samohlásky ústní: a, ě, e, i, o, u, ь, ъ. Samohlásky ь a ъ se označují jako jery.
Samohláska ě se vyslovovala v počáteční fázi staroslověnštiny jako ä, v pozdějších dobách byla její výslovnost ja.

Bulharština má velmi v oblibě tvrdý jer (tvrdý znak) ъ, který používá jako regulérní samohlásku (zní stejně jako němé e v angličtině). Praslovanština, ze které se vyvinula i čeština nebo slovenština, tyto samohlásky -- jery -- používala ještě mnohem častěji než dnešní bulharština. V češtině jery vymizely, nebo se postupně změnily v jiné samohlásky (v moderní češtině pouze v "e").
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek