Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Co mám chápat ze zadání: Určete typ hybridizace a geometrické uspořádání orbitalů v molekule.

Tím geometrickým uspořádání je myšleno, že mám zakreslit jak se překrývají orbitaly ? Nebo mám jen napsat strukturu dané molekuly podle typu hybridizace ?
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Především si musíš uvědomit, jak vypadají tvary orbitalů v neutrálním atomu.
cs.wikipedia.org/wiki/Atomový_orbital .
Zatím co s-orbital nemá žádné směrové vlastnosti, laloky p-orbitalů jsou rozloženy podél tří prostorových os a mají tvar podobný široké osmičce. Hybridizované orbitaly mají tvar nesymetrické osmičky a jsou rozloženy rovnoměrně do prostoru. Elektrony na orbitalech se vzájemně odpuzují, a to způsobí deformaci orbitalů. Největší odpudivou sílu masjí volné elkektronové páry. Tyto skutečnosti podstatným způsobem oblivňují tvar molekuly a mají významný vliv na fyzikální a chemické vlastnosti látky.
Tak rozdíl mezi molekulou vody a H2S:
V obou případech jsou vodíky vázány na atom 6.skupiny PSP. Atom kyslíku je poněkud menší a má větší elektronegativitu. Hustota elektronů v jeho valenční sféře je tedy vyšší a bude hybridizovat. Hybridizací sp3 se vytvoří 4 laloky, které by svíraly úhel 109°. Vzhledem k větší odpudivé síle dvou volných párů se vazby vodíků poněkd stlačí k sobě, a jejich úhel bude 104°. Díky rozdílu elektronegativit bude molekula silně polární.
Naproti tomu U H2S díky většímu poloměru a menší elektronegativitě atomu síry k hybridizaci nedojde, orbitaly zůstanou v téměř stejném stavu, jako má neutrální atom. Laloky dvou vazebných p-orbitalů budou svírat úhel cca 90°, kolmo na rovinu těchto dvou vazeb budou laloky třetího p-orbitalu, obsazeného volným elektronovým párem. Tento orbital je pak podstatně menší, než hybridizovaný orbital, obsazený elektronovým párem (u kyslíku). V důsledku toho a menší elektronegativity síry je molekula sulfanu daleko méně polární než molekula vody, což se projeví na jejich fyzikálních (bod varu, bod tání....) i chemických vlastnostech (menší pevnost vazby).
Důležitým důsledkem prostorové orientace p-orbitalů je jejich vliv na tvar molekuly. Tento důsledek se projeví zejména při vytvoření násobné vazby. Ta totíž omezí rotaci kolem osy sigma-vazby.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek