| Nahlásit

Fyzikální kratochvíle

Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Škoda, že nemám doma gramofon, to bych to hned zkusil. Ale aspoň můžu zkusit ten balónek. Jde to i s nafouknutým kondomem? :-D Myslím, že balonky doma nemám a nechce se mi to kupovat :-D
| Nahlásit
Anonym Diwubap: kondom můžeš použít, ale jistě víš, že ne ten lubrikovaný, ten by ti nefungoval tak dobře.
(Upr. 09.06.2016 22:28) | Nahlásit
Někdy může být čočka spojná ... i válec ?

http://www.amk.cool/images/articles/default/6ab5ceae5acddd7ff9e866dd429c0aabaa3636ee.gif
válec jako čočka spojná
válec jako čočka spojná
(Upr. 09.06.2016 22:25) | Nahlásit
Akce a Reakce

http://kuvaton.com/kuvei/booom3.gif
Akce a Reakce
Akce a Reakce
(Upr. 09.06.2016 22:20) | Nahlásit
Эффект Джанибекова The Effect Dzhanibekova

http://fishki.net/1545429-jeffekt-dzhanibekova.html

https://www.youtube.com/watch?v=L2o9eBl_Gzw

http://procproto.cz/objevy-2/rusky-kosmonaut-objevil-jev-ktery-prepsal-zakony-mechaniky-a-aerodynamiky/
Эффект Джанибекова The Effect Dzhanibekova (1)
Эффект Джанибекова The Effect Dzhanibekova (1)
Эффект Джанибекова The Effect Dzhanibekova (2)
Эффект Джанибекова The Effect Dzhanibekova (2)
| Nahlásit
| Nahlásit
ohnivé tornádo
ohnivé tornádo
ohnivé tornádo
(Upr. 21.10.2020 12:51) | Nahlásit
http://kveta-1.wz.cz/_skola/maturita/F/Priklady_fyzika_opakovani.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX. Astrofyzika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

181) Lidské oko může vnímat světlo, jehož zářivý tok (výkon světelného záření procházejícího danou plochou) je 2e-17 W.
Určete, kolik fotonů o vlnové délce 500 nm dopadne při tom do oka. ( N = 50 fotonů )
(za sekundu - to v zadání chybí)

h=6,626e-34 J.s (Planckova konstanta)
c=3e8 m/s (rychlost světla)
λ=500 nm = 500e-9 m

L=2e-17 W

c=λ*f

E=h*f
E=h*c/λ
E=6,626e-34*3e8/500e-9

n=L*t/E

n=2e-17*1/(6,626e-34*3e8/500e-9)=50,306871918704094979374182513331

n=50 fotonů
===========

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

182) Vypočítejte zářivý výkon Slunce při známé hodnotě zářivého toku dopadajícího ze Slunce na Zemi
I=Φ/S = 1,36e3 W.m-2 a vzdálenosti Země od Slunce r = 150e6 km. ( L = 3,83e26 W )

I=Φ/S=1360 W/m2 (solární konstanta); intenzita záření

https://core.ac.uk/download/pdf/30291224.pdf

r=150e9 m

I=L/S

L=I*S

L=(Φ/S)*S=1,36e3*(4*P*150e9@)=384530940799390692387827550,11341

L=3,84e26 W
===========

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

183) Určete efektivní povrchovou teplotu Slunce, jestliže zářivý výkon je 3,83e26 W a poloměr Slunce je 6,96e8 m. ( T = 5770 K )

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99iv%C3%BD_v%C3%BDkon

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stefanova-Boltzmannova_konstanta

σ = 5,670367e−8 W/m2/K4

R=6,96e8 m

L=3,83e26 W

L=4πR²*σ*(T²)²

(T²)² = L/(4πR²*σ)

(T²)² = 3,83e26/(4*P*6,96e8@*5,670367e−8)

T = 5771,5148254546048134837363375546

T=5770 K
========

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

184) Určete hmotnost planety Mars, jejíž družice Deimos obíhá kolem planety ve vzdálenosti 23 460 km za 1,263 dne. ( M = 6,3e23 kg )

R=23460e3 m
T = 1,263 = 1,263*24*3600 s

κ=6,67e-11 m3/kg/s2

g=κ*MM/R²
an=v²/R

an=g
v²/R=κ*MS/R²
R/κ * v²=MM

o=2πR
v=o/T

R³/T² * (2π)²/κ = MM
MM = (23460e3)y3/(1,263*24*3600)@ * (2*P)@/6,67e-11 = 641776396007365446537921,83029162

MM=6,42e23 kg
=============
R³/T² = MM*κ/(2π)² (3. Keplerův zákon)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

185) Určete hustotu látky neutronové hvězdy, která má poloměr 10 km a hmotnost 1,4MS. Veličina MS = 2e30 kg je hmotnost Slunce. ( ρ = 7e17 kg.m-3 )

R=10 km = 10e3 m

V=4/3π*R³

MS = 2e30 kg

m=1,4M(Slunce)=1,4*2e30 kg

ρ=m/V=
ρ=1,4*2e30/(4/3*P*10e3y3)=668450760985960410,22931180616456

ρ=6,68e17
=========

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

186) Určete dobu, po kterou se k nám šíří světlo z galaxie M 31 ze souhvězdí Andromedy, která je od nás vzdálená 680kpc.
Převodní vztah mezi jednotkou pc (parsek) používanou v astronomii a kilometry je 1 pc = 30,9e12 km.
( t = 7e13 s = 2,2e6 roků )

r=680kpc = 680e3 pc
1 pc = 30,9e12 km
c=3e8 m/s=3e5 km/s

c=v=s/t

t=s/c=(680e3*30,9e12)/3e5=70040000000000 s = 7,004e13 s = 7,004e13/365,25/24/3600= 2,2e6 roků
===

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

187) Některé neutronové hvězdy se otáčejí s frekvencí až 640 Hz. Určete velikost obvodové rychlosti bodů, které leží na jejich rovníku.
Poloměr neutronové hvězdy je 10 km. ( v = 4e7 m.s-1 = 40 000 km.s-1 )

R=10 km=10e3 m
f=340 Hz

f=1/T
o=2πR
v=o/T
v=2πR*f
v=2*P*10e3*640=40212385,965949353452321835305978
v=4e7 m/s = 4e4 km/s = 40000 km/s
===

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

188) Podle současných kosmologických znalostí se vesmír rozpíná. Pro rychlost tohoto rozpínání platí Hubbleův vztah. Předpokládejte, že Hubbleova konstanta má hodnotu H=100 km/s/Mpc. Uvažujme galaxii, která se od nás vzdaluje rychlostí 20 000 km/s. V jaké vzdálenosti od naší sluneční soustavy je tato galaxie? (r = 200 Mpc)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hubbleova_konstanta

v=20 000 km/s
H=100 km/s/Mpc

v=H*r
r=v/H

r=20000/100=200 Mpc
===================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

189) Hubbleova měření posunu spektrálních čar světla přicházejícího z galaxie ve Velké medvědici udávají hodnotu posunu: z=∆λ/λ = 0,14. Jakou rychlostí se od nás tato galaxie vzdaluje a jak daleko od nás je? Při výpočtu použijte hodnotu Hubbleovy konstanty H = 75e3 m/s/Mpc. ( v = 4,2e7 m/s , r = 560 Mpc )

a)

c=3e8 m/s

v=c*z
v=3e8*0,14=42000000

v=4,2e7 m/s
===========

b)

v=4,2e7
H=75e3 m/s/Mpc

r=v/H
r=4,2e7/75e3=560

r=560 Mpc
=========

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

190) Ze vzdálenosti 1 AU ( AU = astronomická jednotka ) vidíme poloměr Slunce pod úhlem 16´. Vypočítejte skutečný poloměr Slunce ( RS = 6,98e5 km )

R= 1 UA = 149 597 870 700 m (přesně)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomick%C3%A1_jednotka

α=16/60 * 2π/360

RS=R*α
RS=149597870700*16/60 * 2*P/360=696260106,05006782181817598760305 m

RS=6,96e5 km
============

---

RS=R*tan(α)
RS=R*tan(16/60)=696265133,4822393816599589446205 m

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

191) Země obíhá kolem Slunce ve střední vzdálenosti 150e6 km rychlostí 29,8 km/s. Určete hmotnost Slunce předpokládáme-li, že trajektorie Země je kružnice. ( MS = 2e30 kg )

R=150e9 m
v=29,8e3 m/s
κ=6,67·10-11 m3·kg-1·s-2

g=κ*MS/R²
an=v²/R

an=g
v²/R=κ*MS/R²
R/κ * v²=MS
MS=150e9/6,67e-11 * 29,8e3*29,8e3=1997091454272863568215892053973

MS=1,997e30 kg
==============

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Upr. 26.11.2016 04:04) | Nahlásit
XVII. Kvantová fyzika, fyzika elektronového obalu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

145) Mezní vlnová délka pro wolfram je 0,275µm. Wolfram byl ozařován světlem o vlnové délce 0,12µm.
Vypočtěte: a) výstupní práci elektronu wolframu, b) rychlost, kterou elektrony vystupují z kovu.
( WV = 7,23e-19 J, v = 1,43e6 m.s-1 )

a)

h=6,626.10-34 J.s (Planckova konstanta)
c=3e8 m/s (rychlost světla)

λ0=0,275 μm = 0,275e-6 m

c=λ0*f0

E0=h*f0=h*c/λ0
E0=6,626e-34*3e8/0,275e-6=7,2283636363636363636363636363636e-19

E0=7,23e-19 J
=============

b)

dopadající světlo: λ=0,12 μm = 0,12e-6 m

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_jev

Vyjdeme z tzv. Einsteinovy rovnice pro fotoelektrický jev

h*f = W + 1/2*m*v²

h*f = h*f0 + 1/2*m*v²

h*c/λ = h*c/λ0 + 1/2*m*v²

2*h*c(1/λ - 1/λ0)/m = v²

2*6,626e-34*3e8*(1/0,12e-6 - 1/0,275e-6)/9,1e−31 = v²

v=1432483,1559247012688735371395525

v=1,432e6 m/s
=============


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

146) Sodík má výstupní práci 2,3eV. Vypočtěte mezní frekvenci, při které nastane fotoelektrický jev. ( f0 = 5,56e14 Hz )

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronvolt

1eV=1,6021766208(98)e-19 J
1eV=1,6021766208e-19 J

h=6,626e-34 J.s (Planckova konstanta)

W=2,3eV=2,3*1,6021766208e-19 J

W=h*f0
W/h=f0
2,3*1,6021766208e-19/6,626e-34=f0

f0=5,56e14 Hz
=============

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

147) Určete délku de Broglieovy vlny příslušnou elektronu, který se pohybuje rychlostí 0,5c.
( λ = 4,85e-12 m )

https://cs.wikipedia.org/wiki/De_Broglieova_vlna

m(elektron)=9,10938356(11)e−31 kg

h=6,626e-34 J.s (Planckova konstanta)
λ=h/(m*v)*√(1-v²/²c)
λ=6,626e-34/(9,10938356e-31*c/2)*√(1-(c/2)²/c²)
λ=6,626e-34/(9,10938356e-31*3e8/2)*(3/4)i@=4,1995409002741128573552125404257e-12 m

λ=6,626e-34/(9,10938356e-31*3e8/2)=4,8492121384922047714646163536156e-12 m

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

148) Výstupní práce u sodíku je 2,1 eV. Jaká je maximální kinetická energie elektronů uvolněných ze sodíku, dopadá-li na něj záření o vlnové délce 300 nm?
( Ek = 3,2608.10-19 J, Ek = 2,04 eV )

λ=300 nm = 300e-9
1eV = 1,60217662e-19 J
E0=2,1 eV=2,1*1,60217662e-19 J

h*c*(1/λ - 1/λ0) = Ek
h*c/λ - E0 = Ek
6,626e-34*3e8/300e-9/1,60217662e-19 - 2,1 = Ek (eV)

Ek = 2,0356239488752494715595088386697

Ek=2,035 eV
===========

Ek = 6,626e-34*3e8/300e-9/1,6e-19 - 2,1 = 2,04125 eV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

155) Teplota vnitřního povrchu tavící pece je 700°C. Ve stěně pece je kruhový otvor s průměrem 5 cm. Vypočítejte zářivý tok, který prochází otvorem pece. ( Φe = 99,784 W )

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stefanova-Boltzmannova_konstanta

σ = 5,670367e−8 W/m2/K4
d=5cm
R=d/2
R=2,5cm=0,025 m
T=700°C = (273,15+700)K

S=πR²

L=S*σ*T⁴
L=πR²*σ*T⁴
L=P*0,025@*5,670367e−8*(273,15+700)y4=99,852790530772364559969317774955 W

L=99,85 W
=========

http://www.vascak.cz/?p=1400

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

156) Určete vlnové délky, na které připadá maximum intenzity vyzařování černého tělesa při teplotách 3 000°C, 5 000°C, 7 200°C a 8 000°C.
( λ3000 = 8,86.10-7 m, λ5000 = 5,5.10-7 m, λ7200 = 3,88. 10-7 m, λ8000 = 3,51. 10-7 m )

b=2,9e-3 m*K

T=3 000°C=(273,15+3000) K

λ=b/T
λ(3000)=2,9e-3/(273,15+3000)=8,8599666987458564379878710111055e-7
λ(5000)=2,9e-3/(273,15+5000)=5,4995590870731915458502033888662e-7
λ(7200)=2,9e-3/(273,15+7200)=3,8805590681305741220235108354576e-7
λ(8000)=2,9e-3/(273,15+8000)=3,5053153877301874135002991605374e-7

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/538-zareni-absolutne-cerneho-telesa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek