Ontola > Jazyky > diskuze
| Nahlásit

Anglický jazyk

Dobrý den, prosím,co se hodí více do vět a proč? Děkuji za vysvětlení
1)Brian drinks _______ water than milk.
a) less
b)fewer
c) fewest
2)I don have ______ free time.
a)many
b)some
c)any
3)If she wants something to eat she _______ go _______ to a restaurant or home.
a)will, either
b) must, either
c) will, neither
4)Have your parents got any more children _________ you?
a)besides
b)beside
c) apart from
5)Erica ___________ her leg last summer.
a) broke
b)broken
c)has broken
6)I think its not worth ________ it.
a)doing
b)to do
c)to doing
7)In three months I ________ here.
a)am not
b)won be
c)want be
8)_______ I answer the phone?
a) Will
b)Shall
c)Won
9)She is very happy _________ she has many problems.
a)even
b)although
c)if
10)She was watching the TV _______ he entered the room.
a)while
b)when
c)and then
11)Lets go! Get _____ the car.
a)on
b)in
c)at
12)Mary could not enter her flat yesterday because she _________her key.
a) lost
b)has lost
c)had lost
13)__________ her illness, she went to work.
a)In spite of
b)Although
c)Even though
14)I will be sleeping at 3 a.m. and my sister will _______ be sleeping.
a) too
b)as well
c)also
15)Tomorrow at this time I _____________ English.
a)am studying
b)will studying
c) will be studying
Témata: angličtina

1 reakce

| Nahlásit
1a) méně; less je pro nepočitatelné věci
fewest je 3.stupeň - nejméně (počitatelné věci)

2c) many je nesmysl; je to mezi some a any; po záporu (I do NOT have) je vždy any

3b) (za určitých podmínek i 3a); either-or = buď-anebo

4a) beside znamená "vedle" na otázku "Kde?"

5a) prostý minulý čas

6a) musí být gerundium

7b) nemá tam být náhodou "won't"?

8b) shall = měl bych

9b) ačkoliv

10b) když

11b) do auta

12c) předmin.č.; souslednost časů

13a) navzdory

14d) too a as well se dávají na konec věty

15c) bud.č.průběhový, protože udán čas
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek