| Nahlásit

Rozpustnost Pb(NO3)2, otázky

Potřebovala bych prosím poradit s tímto příkladem. Správně může být 1 a více odpovědí.
Rozpustnost Pb(NO3)2 je 66 g/100 g vody při 30 °C. Označte pravdivá tvrzení.
a)Směs 33 g Pb(NO3)2 a 50 g vody při 30 °C tvoří nasycený roztok.
b) Směs obsahující 66 % Pb(NO3)2 a 34 % vody při 30 °C je jednofázová.
c)Při 30 °C se ve 100 g 33% roztoku Pb(NO3)2 beze zbytku rozpustí 33 g Pb(NO3)2.
d) Směs 66 g Pb(NO3)2 a 100 g vody při 30 °C je dvoufázová, jednosložková.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
A: správně; 33/50 = 66/100
B: Špatně. 66/34*100 = 100*66/34 = 194,11g/100g vody je téměř trojnásobek rozpustnosti
C: Ve 33% roztoku je na 100g vody 100*33/67 = 49,25g Pb(NO3)2, Může se ještě rozpustit max. 16,76g.
D: Směs je jednofázová - nasycený roztok a dvousložková - voda a Pb(NO3)2.
| Nahlásit
děkuji za pomoc!
Ještě je zde pár příklad, se kterým si nevím rady.
1.Standardní redukční potenciály jsou:
Fe2+ + 2 e− → Fe; E0 = −0,44 V
Sn2+ + 2 e− → Sn; E0 = −0,14 V
Označte pravdivá tvrzení.
a)Redukční potenciál systému Sn2+/Sn v 0,1M roztoku Sn2+ je vyšší než −0,14 V.
b)Kovový cín za standardních podmínek je schopen redukovat Fe2+ na železo.

2.Jsou-li F = 96487 C·mol−1 a Ar(Cu) = 63,55, pak proud 2 A procházející roztokem po dobu 2 hodin vyloučí (zaokrouhlujte na 2 platné číslice)
a)0,15 mol stříbra z roztoku AgNO3
b)veškerou měď z 1 litru 0,15M roztoku CuSO4
c)9,5 g mědi z roztoku CuSO4
d)veškeré stříbro z 2 litrů 0,15M roztoku AgNO3

3.Označte rovnovážné systémy, v nichž lze zvýšením tlaku (tj. snížením objemu reaktoru) získat více produktů:
a)2 NOCl(g) ↔ 2 NO(g) + Cl2(g)
b)S2Cl2(g) + Cl2(g) ↔ 2 SCl2(g)
c)CaO(s) + CO2(g) ↔ CaCO3(s)
d)PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g)

Odpovědí opět může být více než.
| Nahlásit
Zkusím. Pokud je vyšším potenciálem třeba -0,145 (ne -0,138), pak a je správně. Když atom cínu přechází z elektrody do roztoku, zanechá na elektrodě dva elektrony. Ty přitáhnou kladně nabitý ion Sn++ k elektrodě, ty elektrony mu vnutí a vzniklý atom Sn se usadí na elektrodě. -0,14V je potenciál elektrody, při kterém oba procesy běží stejně rychle. Když roztok naředíš, bude přistupujících iontů Sn++ míň a tedy i menší odběr elektronů. Důsledkem je vyšší potenciál elektrody. Standardní potenciál je při koncentraci elektrolytu 1mol/dm3.
b: Železo se zbavuje elektronů ochotněj, proto zápornější potenciál. Proti němu atomy cínu nemají šanci, protože mají 3x menší sílu. Proto je b špatně.

K té dvojce nejprve trochu teorie pro selský rozum> 1C = 1A*1sec. Tedy počet elektronů, odpovídajících proudu 1A po dobu jedné sekundy. Faradayova konstanta je 1 mol elektronů: 96487C = 96487 A*sec = 6,022e23 elektromů. A teď ta úloha: Q = 2A*2*3600 = 14400C. n(el) = 14400/96487 = 0,1492 mol. Tento náboj tedy vyloučí 0,149 mol iontu M+, nebo 0,0746 mol M++ (protože na 1 ion jsou potřeba 2e, že?). A teď k úloze 2:
a je těsně méně než 0,15mol, takže správně jen se zaokrouhlením na 2 místa.
b je špatně, vyloučí se tak si polovina (Cu++).
c: n(Cu) = 9,5/63,55 = 0,1495. Stejně jako b , vyloučí se polovina.
d: špatně , vyloučí se polovina z n(Ag+) = 0,3 mol

3: Pokud se během reakce mění objem ( = počet molů plynné směsi), je reakce citlivá na tlak. Změna plaku bude působit proti reakci. Jestliže se objem zvyšuje. zvýšení tlaku posune rovnováhu na stranu reaktantů (vlevo), jestliže se objem snižuje, posune se rovnováha na stranu produktů.
A ze dvou molů vzniknou 3 moly, vznikne méně produktů.
B: ze dvou molů dva moly, objem se nemění, nevznikne víc produktů.
c: 1 mol plynu se s pevnou látkou sloučí na pevnou látku, objem se snižuje, zvýšení tlaku reakci podpoří
d: opět objem roste, jako v a.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek