| Nahlásit

Osciloskop, výchylka(y)

osciloskop:
Proč pokud na vertikálně vychylující se destičky připojíme stejnosměrné napětí U, elektrony se vychýlí ??? (= následně dopadne do vzdálenosti y od středu stínítka). Tato výchlika (y) je lineární funkcí vychylovacího napětí U.
což znamená, že výchylka (y) je lineární funkcí napětí U ???
předem díky
Témata: fyzika
Diskuze
(Upr. 19.09.2014 09:45) | Nahlásit
1) elektrony jsou záporně nabité částice, pokud se dostanou do elektrického pole (stacionárního), jsou při svém letu vychylovány směrem ke kladnému náboji (jsou přitanovány kladným nábojem), trajektorie se dá vypočítat (používá se v jaderné fyzice, kde se z drány naopak vypočítává vlastnost částice)

2) lineární závislost znamená že se dá popsat lineární funkcí: y=k*U; obecně y=y(U) je vidět, že funkce je lineární (rovnice přímky), čím vyšší napětí U tím vyšší výchylka y.
| Nahlásit
Přiložené (stejnosměrné) napětí znamená, že na jedné vychylující destičce bude víc elektronů. Jelikož se elektrony vzájemně odpuzují, tak ty, co letí, se budou odpuzovat od těch, co jsou v té vychylující destičce. Čím větší to napětí bude, tím víc elektronů v té destičce bude a tím víc se budou ty letící odpuzovat a jejich dráha vychylovat. Je tam mezi napětím a výchylkou přímá úměra - dvakrát větší napětí = dvakrát větší výchylka atd.
OK?
| Nahlásit
Obecně platí, že na nabitou částici (elektron) v elektrickém poli působí síla F=Eq. Není důležité, jestli pole vzniklo od nahromaděných nabitých částic (elektronů), nebo třeba změnou magnetického pole. Vždy to znamená, že se naše částice začne urychlovat ve směru síly a=F/m. Pokud se tato částice pohybuje a naše vychylovací pole je na tento pohyb kolmé, začne se dráha stáčet do paraboly. Vektor rychlosti, působící ve (správně proti) směru vychylovacího pole pak závisí přímo úměrně na intenzitě vychylovacího pole, při pevné poloze vychylovacích destiček tedy na vychylovacím napětí. Při splnění některých podmínek pak je i výchylka paprsku od střední polohy přímo úměrná (=lineárně závislá) na vychylovacím napětí.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek