| Nahlásit

pH roztoků, příklady

1. Roztok kyseliny bromičné má pH=3,2, určete jeho koncentraci.
2. Vypočtěte pH roztoku, vzniklého smícháním stejných objemů (500 ml) roztoku kyseliny sírové o pH=2 a pH=4.
3. Jaké bude pH roztoku vzniklého smísením 200 ml 0,05M hydroxidu barnatého s 300 ml 0,02M kyseliny dusičné?
4. Vypočtěte pH roztoku kyseliny kyanovodíkové o koncentraci 0,25 mol/l, je-li její disociační konstanta Ka(HCN) = 5*10-10
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: HBrO3 + H2O = BrO3- + H3O+
pH = -log(c(H+)) => c(H3O+) = c(HBO3) = 10^(-pH) = 1,585*10^-3mol/dm3

2: Už jsem to počítal:
pH je záporný logaritmuc koncentrace vodíkových iontů:
pH = -log(c(H+)) => c(H+) = 10^(-pH)
n(H+) = c*V = 0,5*10^(-2) + 0,5*10^(-4) = 5,5*10^-3molů. Objem V bude po smísení 1dm3, konečná koncentrace H3O+ bude c(H+) = 5,5*10^-3.
pH = -log(c(H+)) = -log(5,5*10^-3) = 2,3. Kdyby byla požadována koncentrace H2SO4, byla by poloviční proti koncentraci vodíkových iontů.

3: Nejprve spočítáme, co bude vy výsledném roztoku:
n(Ba(OH)2) = c*V = 0,05*0,2 = 0,01mol Ba(OH)2
n(HNO3) = c*V = 0,02*0,3 = 0,006 mol/dm3
Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O ; reakce spotřebuje ns molů Ba(OH)2:
ns = n(HNO3)/2 = 0,006/2 = 0,003mol Ba(OH)2; výsledná koncentrace v roztoku o objemu V = 0,2 + 0,3 = 0,5dm3 bude:
n(Ba(OH)2) = 0,01-0,003 = 0,007mol; c = n/V = 0,007/0,5 = 0,014mol/dm3
Ba(OH)2 = Ba(2+) + 2OH- ; c(OH-) = 2*c(BaOH)2) = 0,028mol/dm3
pOH = -log(c(OH-)) = -log(0,028) = 1,553; pH = 14 - pOH = 12,45

4: Ka = c(CN-)*c(H+)/c(HCN); c(CN-) = c(H+) => Ka = c(H+)^2/c(HCN)
Úbytek koncentrace nedisociované kyseliny je možné vzhledem k velikosti Ka zanedbat, takže dostaneme:
c(H+) = √(Ka*c(HCn)) a po zlogaritmování dostaneme:
log(c(H+)) = 0,5*[log(Ka) + log(c(HCN))] = 0,5*(-9,301 - 0,60206)= -4,95
pH = -log(c(H+)) = -(-4,95) = 4,95.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek