Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Pomozte mi z vyřešením těchto příkladů děkuji!!!

Témata: fyzika

37 reakcí

| Nahlásit
1. Šerpové v Nepálu
Šerpové v Nepálu jsou najímáni, aby pomohli horolezcům přenášet těžké náklady při jejich vysokohorských expedicích. Šerpa má hmotnost 85 kg a unese náklad 75 kg. Stoupá do prudkého kopce a zdolá během dvou hodin výškový rozdíl 860 m.
a. Jak velkou práci vykoná nosič při vynesení nákladu?
b. Jak velkou práci vykoná nosič celkem?
c. Jaký je průměrný výkon nosiče při stoupání?
d. Jaký je podíl užitečné a celkové práce nosiče a poměr užitečného a celkového výkonu?
Za užitečnou práci považujeme práci spojenou pouze s nákladem, celková práce je včetně vynesení těla nosiče.

3. Letadlo přistává
Přistávací rychlost velkého dopravního letadla (např. Airbus, Boeing aj.) je 240 km/h. Letadlo dosáhne této rychlosti asi 10,0 s před dotekem podvozku s přistávací drahou, dalších 5,0 s poté, co se podvozek dotkne dráhy, vyrovnává se stabilita letadla a potom začne pilot účinně brzdit (pomocí klapek na křídlech, a pak obráceným chodem motorů, v poslední fázi i brzděním kol podvozku) a během 30,0 s letadlo zastaví. Předpokládejme, že ke snižování rychlosti dochází rovnoměrně s nabíhajícím časem.
a. K řešení dalších otázek si nakresli graf v(t).
b. Jak daleko před začátkem přistávací dráhy je v ideálním případě letadlo v okamžiku, kdy dosáhlo předepsané přistávací rychlosti?
c. Jakou dráhu urazí letadlo na přistávací dráze předtím, než začne brzdit?
d. Stačí k přistání velkého dopravního letadla přistávací dráha délky 2,0 km?
e. Porovnej s údaji v úloze délku přistávacích a startovacích drah na letištích Sao Paulo, London-Heathrow, Washington, Praha-Ruzyně, Soči-Adler (psáno Sochi).
5. Ledovcová pokrývka Grónska
Grónský pevninský ledovec se vytvořil koncem třetihor a je starý asi tři milióny let. Dnes pokrývá asi 85 % povrchu pevniny, tj. přibližně 1,80 milionu km?. V centrální části má tloušťku asi 3200 m, k okrajům se tloušťka ledu snižuje až na 100 m. Celková průměrná tloušťka je asi 1500 m. V roce 2006 bylo zjištěno, že nevratným způsobem za rok roztálo 240 km? ledu o hustotě 920 kg/m?. Tím se grónský ledovec zmenšuje.
a. Urči objem ledu, který tvoří grónský ledovec.
b. Urči hmotnost a objem vody, která vznikla nevratným táním Grónského ledovce v roce 2006.
c. O kolik se v roce 2006 zvýšila hladina oceánů na Zemi? Oceány představují asi 70 % povrchu Země. Představuje toto zvýšení hrozbu pro lidstvo?
d. O kolik by se zvýšila hladina oceánů, kdyby roztál všechen pevninský led v Grónsku? Jaké by to mělo důsledky např. pro Dánsko a Nizozemí, popř. severní část Německa a Polska? Své tvrzení podlož prací s mapou nebo s internetovou stránkou www.googleearth.com.
e. Popiš, proč je pro lidstvo nebezpečné tzv. globální oteplování.
8. Předjíždění nákladních vozidel
Po přímé vodorovné dvouproudé silnici jede stálou rychlostí 45 km/h vozidlo o délce 30 m, vezoucí tzv. „rozměrný náklad“. Zezadu se přiblíží nákladní automobil o délce 18 m, jedoucí stálou rychlostí 72 km/h. Když nákladní automobil dosáhne vzdálenosti 20 m od vozidla, vybočí do levého jízdního pruhu a začne předjíždět. Předjíždění bude ukončeno v okamžiku, když se zadní část nákladního automobilu dostane 12 m před vozidlo a automobil bude pokračovat v jízdě v pravém jízdním pruhu.
a. Jak dlouho trvá předjíždění vozidla nákladním automobilem?
b. Jakou dráhu urazí při předjíždění předjížděné vozidlo s rozměrným nákladem?
c. Jakou dráhu urazí při předjíždění předjíždějící nákladní automobil?
K řešení nakresli vhodné obrázky (nejlépe na začátku předjíždění, v okamžiku, kdy jsou řidiči vedle sebe, na konci předjíždění). Proč je pro další vozidla toto předjíždění nebezpečné?

9. Akvárium s vodou
Na stole v laboratoři biologie je umístěno prázdné akvárium o vnitřních rozměrech dna 40 cm × 60 cm a o výšce vnitřního prostoru 45 cm. Hmotnost prázdného akvária je 12,0 kg. Při posunování po stole je nutno překonat smykové tření, pro něž platí Ft = f•mg, kde součinitel smykového tření akvária o stůl je f = 0,25. Pak do akvária nalijeme vodu do výšky 40 cm ode dna.
a. Jaká je hmotnost akvária naplněného vodou do uvedené výšky?
b. Jak velkou silou je možno posunovat akvárium po desce stolu, je-li prázdné, pak je-li naplněné vodou? Nač musíme dát pozor při posunování (udělej si pokus s talířem, skoro plným vody).
c. Při posunování akvária navrhla Lucie, že se mezi desku stolu a dno akvária vloží válcové tužky. Proč to navrhla? Nestačilo by pod akvárium vpravit trochu vody?
d. Při zvedání jednoho konce akvária leží protější hrana dna na stole. Jak velkou silou je třeba na jednom konci akvárium zvedat?
10. Závody na kole
Lenka a Petr si na opuštěné vodorovné silnici zahráli závody na jízdních kolech. Nejprve se Petr rozjížděl po dobu 25 s, než dosáhl 27 km/h, a bez dalšího šlapání jel až do zastavení po následujících 65 s. Lenka se rozjížděla po dobu 30 s, než dosáhla stejné rychlosti, avšak zastavovala se po dobu 60 s. Oba tedy dosáhli téže největší rychlosti a pohybovali se na kole po stejnou dobu. Po dobu rozjíždění i zastavování se rychlosti obou cyklistů mění s časem rovnoměrně, změny rychlosti jsou úměrné časovým intervalům, ?v ~ ?t.
a. Nakresli do společného grafu v(t) změny rychlosti obou závodníků.
b. Který ze závodníků dojel do větší vzdálenosti?
c. Nakonec se oba závodníci rozjížděli vedle sebe po stejnou dobu 30 s, než dosáhli oba rychlosti 27 km/h, ale potom se Lenka zastavovala po dobu 60 s a Petr po dobu 65 s. Který z nich dojel dále? Odhadni a uveď pravděpodobnou příčinu různé doby zastavování.
12. Jízdní kolo jako fyzikální laboratoř (projekt vhodný pro soutěžící z osmých ročníků)
Podívej se na své jízdní kolo očima žáka, který navštěvuje výuku fyziky na základní škole nebo na nižším gymnáziu. Načrtni si konstrukci jízdního kola. Popiš části jízdního kola a fyzikální děje, které se účastní na přenosu síly a pohybu od došlápnutí podrážky obuvi na pedál až po dotyk pneumatiky kola se zemí. Uveď fyzikální veličiny a zákony, které můžeš využít při tomto popisu. Vysvětli význam tzv. přehazovačky. Jestliže frekvence šlapání pravé nohy je 90/min, za jakých podmínek lze dosáhnout nejmenší a za jakých podmínek největší rychlosti přemisťování jízdního kola? Při řešení popisuj reálné jízdní kolo (včetně případných experimentů), stanov si sám postup řešení. Napiš stručný protokol, doplněný získanými údaji, tabulkami, výpočty, fotografiemi či obrázky. Neboj se využít informací z internetu (hledej www.wikipedia.org, heslo bicycle).
13. Hra s mapou v atlase nebo na internetu
Letos se podíváme nejprve na mapu Turecka (najdete je i na mapě Evropy), potom využijeme internetové stránky www.googleearth.com (zvolte si free version – zdarma).
a. Stanov zeměpisné souřadnice nejzápadnějšího, nejsevernějšího, nejvýchodnějšího a nejjižnějšího místa Turecka. Na základě měření nebo výpočtu urči strany „obdélníka“, do nějž by se Turecko vešlo.
b. Odhadni rozměry „obdélníka“, který by měl stejný plošný obsah jako Turecko. Vypočti a svůj výsledek zkontroluj s hodnotou známou z tabulek či z internetu.
c. Urči vzdálenost letišť v blízkosti měst Istanbul a Antalya. Jak dlouho trvá let v případě, že střední rychlost letadla (včetně manévru při startu a přistání) je 700 km/h?
d. Zjisti nejmenší šířku průlivu Bospor a průlivu Dardanely. Jak dlouho přibližně trvá, než loď jedoucí rychlostí 25 uzlů propluje z Černého moře do moře Egejského?
e. Na internetu najdi místo o souřadnicích 36°52,64´severní šířky a 30°56,15´východní délky; najdeš tam sportovní areál, a zjisti, jaké rozměry má fotbalové hřiště.
Poznámka: 1 uzel = 1 námořní míle za hodinu (1 nautic mile per hour).
14. Jak vytéká voda z nádoby
K laboratornímu experimentu budeš potřebovat vhodnou plastovou láhev o objemu 2,0–2,5 litru. V první části experimentu nalepíš na láhev podélnou stupnici, kterou si ocejchuješ – vezmeš větší sběračku a nálevku, postupně přilévej vodu do láhve a na stupnici si označ ve vhodných vzdálenostech rysky tak, abys získal 15 až 20 poloh. Abys šetřil vodou, nalij ji do kbelíku a v místě nejnižší rysky udělej do stěny lahve malou dírku o průměru asi 1,0 až 2,0 mm. Potom naplň láhev vodou až do vrchu (výše než je nejvyšší ryska) a pečlivě uzavři zátkou. Pak necháš vodu vytékat, na stopkách či mobilu budeš měřit čas průchodu hladiny vody v láhvi jednotlivými ryskami. Sestroj graf vyznačující závislost změn polohy hladiny na čase i závislost doby výtoku vody na změnách výšky hladiny. Porovnej oba grafy a proveď závěry ze získaných měření.
| Nahlásit
Tak tento dotaz budu sledovat a jestli to někdo pro tebe udělá, jako že ti to spočítá, tak ho budu jako stařešinka na webu jmenovat "Einsteinem Ontoly" . Napadá mi ještě jiná možnost jak ho pojmenovat, ale to tu neřeknu radši nahlas, to by se na to všichni hrnuli:))))))
Ale jinak vážně. To si ale děláš legraci ne? 14 příkladů a do kdy to má být, už včera to mohlo být, co?
Jako že tady ti to někdo spočítá, ty to předložíš učiteli a budeš slavnej?
Tak toto je hodně velká odvaha!!! Skoro mi až dech vyrazila!!! A navíc se dívám, žes jsi tu nováček, ještě jsi tu nikomu nepomohl. Tak že by tu holubi ... lítali až přímo do huby?????
| Nahlásit
Správně Ledo......to je neuvěřitelné. A dokonce úkoly, které mají charakter fyzikálních pokusů, to snad ani na Ontole nejde provést. Úkoly jsou jednoznačně formulovaná na získání osobní zkušenosti, tak příteli 64518 zkoušej .......
| Nahlásit
(@_@) Leda nice comment , fakt kdyby tohle někdo zvládl tak je frajer .. a kdybych tohle měla dostat za úkol tak si radši nechám dát pětku .. kdo ví jak by mi to trvalo než bych to dodělala .. so hard ?!
| Nahlásit
Jo. Rád pomůžu. Zítra dám všechny výsledky, bo ještě dneska nemám všechno spočtený.
| Nahlásit
Jo, abych nezapomněl, ty chytráku. http://fo.cuni.cz/archiv/49/fo49ef1_v.pdf
| Nahlásit
No teda. To je fyzikální olympiáda pro osmé třídy. Ale i kdyby ti někdo pomoh, dostaneš se třeba do okresního kola a pak nebudeš připraven, dobře ti tak. Ale i kdyby to bylo jen pro jedničku od učitele, tak je to pořád pěkný podvod.
PS: Tu olympiádu zadávali z velký části nějaký blbci.
| Nahlásit
Anonyme 66345 mohl bys mi ty výsledky poslat na mail?pls
| Nahlásit
potřeboval bych vysledky mužes mi je poslat na tenhle mail:ondrej.pop.666@seznam.cz dík moc
| Nahlásit
Vždyť ty výsledky máš v odkazu http://fo.cuni.cz/archiv/49/fo49ef1_v.pdf !
| Nahlásit
jenže mi to nejde spustit
| Nahlásit
Tak si to označ a překopíruj do horního okna Seznamu a otevře se Ti to přes vyhledávač.
| Nahlásit
jenže mě to nejde spustit ani v tom prohlížeči pořád mi to píše error,můžeš mi to poslat na mail? dík
| Nahlásit
66879: http://fo.cuni.cz/index.php?file=8&who=organizator .. odtud si to stáhni.... jestli ti to nejde, nainstaluj si acrobat reader.. nebo prostě něco na pdf...
| Nahlásit
a nemohla bysmi ty odpovědi poslat na nail? protoze me to nejde stahnout ani ted prosim
| Nahlásit
Musíš mít PDF prohlížeč - Adobe Acrobat Reader, ke stažení tady: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
| Nahlásit
a nemůžeš mi to poslat na mail pls
| Nahlásit
A kdyz na ten odkaz kliknes pravym tlacitkem a das "Ulozit jako ...", tak to jde?
| Nahlásit
pls
| Nahlásit
A co presne ti to hlasi? Jak zni ten error?
| Nahlásit
me to nejde spustit ani přesto fakt nekecam
| Nahlásit
no prostě failed error
| Nahlásit
Sorry, ale tak ta chyba urcite nezni :-)
| Nahlásit
tak jako zni
| Nahlásit
a kdyz kliknu na to třeba na kategorie E tak mi to napíše chyba
| Nahlásit
tak co mam dělat prosím porad
| Nahlásit
Kdyz kliknes Pravym tlacitkem na odkaz http://fo.cuni.cz/archiv/49/fo49ef1_v.pdf a vyberes v menu "Ulozit jako", tak ti to napise "Failed Error"?
| Nahlásit
ne ulozim to otevru a kdyz chci na neco kliknout tak se mi objevi chyba
| Nahlásit
No, tak to posilani mailem nepomuze, musis mit spravne nainstalovanej ten prohlizec.
| Nahlásit
to 66879: Pokud nemáš Akrobat reader (pdf) tak to neotevřeš a my nemáme možnost Ti to poslat, protože pdf je pro čtení a nejde zkopírovat. Ale Akrobat Reader se, pokud vím, dá stáhnout i odkudsi z internetu.
| Nahlásit
no joi jenze me to nejde spustit
| Nahlásit
A stahnul sis a nainstaloval ten Acrobat - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html ?
| Nahlásit
jj
| Nahlásit
tak to nevim :-(.
Tak zkus zrestartovat pocitac :-)
| Nahlásit
to jsem zkousel
| Nahlásit
pomozte mi někdo s vyřešením těch příkladů prosím
| Nahlásit
prosim vas..kolik vam vyslo u ulohy 8)a??pry to ma vyjit 10,7 ale me to vychazi 10,4..
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek