Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Co je slovně druhová platnost v českém jazyce?

Děkuju:)
Témata: český jazyk

4 reakce

| Nahlásit
Jde o rozsáhlé učivo mluvnice, proto jen stručně.Slova v češtině zařazuje mezi slovní druhy. Jsou to kritéria: sémantické/významové, morfologické/tvaroslovné a syntaktické/skladební. Z toho principu i vychází slovnědruhová platnost.

Slova různé slovnědruhové platnosti plní rozmanité funkce v mluvnické výstavbě výpovědi, tzn. uplatňují se v rovině syntaktické, jako větné členy, pomocná slova atd.

Příklad: Podstatné jméno (substantivum) - může být ve větě podmětem, předmětem, neshodným přívlastkem, jmennou části přísudku, doplňkem.
Přídavná jména (adjektivum) - bývají shodným přívlastkem, jejich vedlejší funkcí je být shodným doplňkem a jmennou částí přísudku.
Zájmena a číslovky - mají schopnost být stejnými větnými členy jako substantiva a adjektiva.
Slovesa - základní funkcí slovesa v základním tvaru je být přísudkem, neurčité tvary slovesné mohou plnit roli jako jména.
Příslovce - jsou příslovečným určením.
Předložky - nejsou samy o sobě větným členem, avšak tvoří větné členy ve spojení se jménem.
Spojky - spojují větné členy a věty ve vztahu souřadné nebo podřadném.
Citoslovce - zpravidla nejsou větným členem, tvoří větu jednočlennou. Mohou ale plnit funkci přísudku či podmětu.
Částice - nejsou větnými členy, podílejí se na vyjadřování postoje mluvčího.

Zkuste si doplnit příklady.
| Nahlásit
Děkuju
| Nahlásit
Není zač.
| Nahlásit
Děkuji mockrát :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek