Ontola > ... > český jazyk > téma

slovní druhy

Slova v češtině dělíme do 10 skupin, které nazýváme slovní druhy:
1. podstatná jména (názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů),
2. přídavná jména (vlastnosti osob, zvířat, věcí, dějů, jevů),
3. zájmena (zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně odkazují),
4. číslovky (označují počet, pořadí, počet druhů, násobnost),
5. slovesa (vyjadřují děj - činnost nebo stav),
6. příslovce (vyjadřují okolnosti dějů nebo vlastností - místo, čas, způsob, míru, příčinu),
7. předložky (stojí před jmény 1. - 4. a vyjadřují vztah ke slovesu nebo jinému jménu ve větě),
8. spojky (spojují slova nebo věty),
9. částice (naznačují postoj, záměr nebo druh vět, zdůrazňují slova),
10. citoslovce (vyjadřují zvuky, city, nálady a výzvy)

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Slovní druh druhý (1)
-Snad, slovní druh? (12)
-co je za slovní druh kolik (1)
-slovní druh bych (9)
-Jaké slovní druhy jsou slova kdo, což, toto (11)
-setkame slovni druch (3)
-podstatná jména na D které se sklonují podle slova písen (1)
-Jaký slovní druh je sem? (8)
-jaký slovní druh je O? (10)
-Jaký slovní druhy jsou slova podél a pak? (10)
-Jaký slovní druh je slovo už (43)
-jaký je slovní druh slovo sice (3)
-Co je za slovní druh ho? (1)
-jaký slovní druh je kteří (2)
-Jaký slovní druh je slovo denně? (3)
-Sýpka slovní druh (1)
-jakej je slovní druh krásně (4)
-Slovní druh slova léty (1)
-Parádní je prosím jaký slovní druh? (2)
-Jaký slovní druh je slovo radost? (3)
-co je se jako slovní druh (2)
-Jaký slovní druh je slovo naše? (8)
-Jaký je slovní druh navinout (1)
-věta ze slovních druhů 7215821 (4)
-Jaký je slovní druh po (8)
-Slovní druh a, ale, tak, aby, mám (4)
-Jaký slovní druh je slovo několik? (2)
-obyvatelstva slovní druh (1)
-Určit slovní druh_slovo urcite (1)
-Slovní druhy wiki (2)
-Jaký slovní druh je slovo že? (1)
-co je slovní druh neděje (0)
-Jaký je slovní druh jediným (1)
-Sem a tam slovní druh (1)
-jaký je slovní druh slovo dál (5)