| Nahlásit

Excel - nezobrazující se funkce

Zdra­vím. Mám do­ce­la vel­ký pro­blém s MS Ex­ce­lem. Vy­tvá­řím kon­fi­gu­rač­ní ša­b­lo­nu, ve kte­ré jsou růz­né funk­ce vý­vo­já­ře (za­škr­tá­va­cí po­líč­ka, po­le se se­zna­mem, ...), a kte­rou pak po­tře­bu­ji ode­slat e-mai­lem. Nicmé­ně když se­šit do mai­lu na­hra­ju, v Ex­ce­lu On­li­ne mi úpl­ně zmi­zí vý­še jme­no­va­né funk­ce, a ne­ob­je­ví se, ani když sou­bor stáh­nu a ote­vřu. Ne­ví­te, co si po­čít? :-/
Diskuze
| Nahlásit
Pokud vytváříte XLS soubor (a je u vás OK), který posíláte e-mailem (jako přílohu), tak by měl přijít vpořádku. Doporučuji soubor zkomprimovat (za-ZIP-ovat) - budete mimo jiného posílat méně dat.
Netušim jaký "Excel Obline" máte na mysli, Google? Pokud soubor vytváříte v MS Office, tak má "nějakou verzi" a na jiném PC ho můžete používat jen s podporou dané verze - proto se vám asi některé funkce nezobrazují, popř. je dokument "zmršený".
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek