| Nahlásit

Prosím o nápovědu na 4.elektronické kolo.

Témata: eurorebus
Diskuze
| Nahlásit
Aspoň popros pořádně:)
| Nahlásit
Aspoň popros pořádně:)
| Nahlásit
Já taky prosím o odpovědi na eurorebus, ale prosím moc a pěkně... ;) Předem moc děkuju. Tady je kdyžtak zadání:

1. Albrecht z Valdštejna se narodil v Heřmanicích u Jaroměře jako Albrecht Václav Eusebius. Zavražděn byl v Chebu, dnes jsou jeho ostatky uloženy ve valdštejnské hrobce v Mnichově Hradišti. Kolika let se Albrecht z Valdštejna dožil?

40

45

50

55

2. Strop hlavního, tzv. Trabantského sálu ve Valdštejnském paláci zdobí freska italského umělce Baccia del Bianca. Téma malby bylo ozvláštněno tím, že postava řídící vůz má tvář samotného Albrechta z Valdštejna. V jaké úloze zde vrchní velitel císařských vojsk vystupuje?


jako bůh vína Bakchus

jako bůh války Mars

jako antický vojevůdce Alexandr Veliký

jako křižácký válečník a císař Fridrich Barbarossa

3. Součástí renesančních a barokních zahrad bývalo specifické architektonické téma – jeskyně, původně přírodní, později umělá. K vytvoření krápníků býval využíván kámen, štuk, sádra apod. Umělé krápníky se uplatňovaly v exteriérech i interiérech a často byly doplňovány jezírky. Jak zní původní italský termín pro takovouto umělou jeskyni?


meandr

luneta

retabulum

grotta

4. Model představuje jeden z Valdštejnových zámků. Původně se jednalo o gotický hrad, který byl počátkem 17. století renesančně přestavěn. O jaký zámek se jedná?


Frýdlant

Jičín

Valdštejn

Hrubá Skála

5. Ze 17. století se dochovala řada předmětů všední potřeby. Ilustrují vývoj společnosti a umožňují nám poznat život tehdejších urozených i obyčejných lidí. Poznáte, k čemu sloužil předmět na obrázku?


nádoba na chlazení nápojů

polní kamínka

pokladnice

schránka na tabák

6. V listopadu 1632, v bitvě s císařskou armádou vedenou Albrechtem z Valdštejna, padl švédský král Gustav II. Adolf. V blízkosti jakého německého města k této bitvě došlo?


Stuttgart

Lipsko

Hannover

Frankfurt nad Mohanem

7. V roce 1648 byly za švédské okupace Malé Strany a Hradčan odvezeny z Prahy do Švédska mimo jiné i bronzové plastiky z Valdštejnské zahrady. Byly dílem sochaře, který pracoval např. pro císaře Rudolfa II. Sochy v zahradě byly variacemi na antická témata, nalezli bychom zde sochu Neptuna, Laokoona a synů, Venuše atd. Jak se slavný sochař jmenoval?


Baccio del Bianco

Giovani Battista Quadri

Adriaen de Vries

Arnošt Jan Heidelberger

8. Roku 1627 přijel do Prahy slavný astronom Johannes Kepler. Císař astronoma vlídně přijal a slíbil uhradit výdaje 4000 zlatých za dílo „Rudolfínské tabulky“ pod podmínkou, že Kepler přestoupí na „správnou“ víru. Tuto podmínku však astronom nepřijal. Jakého vyznání byl Johannes Kepler?


katolického

luteránského

husitského

kalvínského

9. V české literatuře zaujímá Albrecht z Valdštejna velmi důstojné místo díky dvěma valdštejnským trilogiím – tzv. Malé valdštejnské trilogii „Rekviem“ a Velké trilogii „Tři troníčky“, „Tři dukáty“ a „Bloudění“. Kdo je jejich autorem?


Jaroslav Durych

Alois Jirásek

Jaroslav Vrchlický

Viktor Dyk

10. Kdo vládl českým zemím v době, kdy se Albrecht z Valdštejna stal velitelem císařských vojsk a byl jmenován generalissimem?
10.jpg

Rudolf II. Habsburský

Matyáš Habsburský

Ferdinand II. Štýrský

Ferdinand III. Habsburský
| Nahlásit
Tak tady to je...omlůouvám se za styl a za tu 5. Doufám že mi ji někdo řekne:)

1)
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (nebo také Vojtěch Václav Eusebius z Valdštejna), zkráceně též Valdštejn, v zahraniční literatuře také Wallenstein nebo Waldstein) (24. září 1583 Heřmanice – 25. února 1634 Cheb) byl vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšším velitelem císařských vojsk během třicetileté války. – Z toho plyne že se 51 nedožil =
Odpověď: 50

2)
V Hlavním sále, zvaném Rytířském, zpodobnil Albrechta z Valdštejna jako boha Marta na válečném voze, ve freskové výzdobě kaple má Valdštejnovy rysy postava sv. Václava. Mytologické náměty zvolil pro Mytologickou (Ovidiovu) chodbu a Audienční síň, astrologické a astronomické symboly ztvárnil v Astrologické chodbě, na jejíž výzdobě se podíleli i další umělci. Jedním z mála domácích umělců byl Vriesův žák Arnošt Heidelberger, který je autorem sochařské výzdoby kaple a jejího oltáře. Kaple patří k nejzajímavějším interiérům paláce. Stísněný půdorys a výška 16 metrů stupňuje její vertikalitu. Stěny jsou pokryty malbami s náměty ze života sv. Václava a s mariánským cyklem s výjevy Zvěstování Panně Marii, Navštívení Panny Marie, Narození Krista, Klanění Tří králů, Útěk do Egypta, Nanebevzetí Panny Marie, Korunování Panny Marie a holubice Ducha svatého uprostřed klenby jako součást scény Zvěstování. V západní stěně jsou prolomena okna oratoří, které sloužily v 1. patře vévodovi, v 2. patře jeho manželce a podstřešní oratoře na půdě byly určeny služebnictvu. = Odpověď: bůh války Mars!

3)
Jsou lidskými výtvory a napodobeninami jeskyní skutečných, mohou být objekty stavebními, ve zdivu, nebo důlními, jako dutiny v hornině. Nejstarší z umělých jeskyní byly u nás budovány v renesanci. Příkladem může být "grotta" v Císařském mlýně v pražské stromovce, nebo již zbouraná "krápníková jeskyně" při Rudolfově letohrádku u bývalého Bubenského dvora v Praze - Holešovicích. =Odpověď: Rotta

4) Frýdlant patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Čechách. Areál představuje velmi cenné spojení dvou architektonických útvarů – středověkého hradu a renesančního zámku. Vznik hradu Frýdlant spadá do poloviny 13. století. Jeho prvními majiteli byli Ronovci.

První renesanční stavby, ovlivněné tzv. saskou, respektive lužickou architekturou s mnohými gotickými návraty, provedli páni z Biberšteinu, držící panství od konce 70. let 13. století do roku 1551. V letech 1552 – 1558 spravovala panství jako odumřelé léno královská komora. V roce 1558 koupil Frýdlant Friedrich z Redernů, jeden z nejpřednějších slezských šlechticů.

K významné stavební aktivitě v renesančním duchu došlo až za vlády Melchiora z Redernů po roce 1582, který z Frýdlantu vytvořil rodovou rezidenci. Pro Melchiora pracoval Marco Spazio a spolu s polírem Antoniem vybudoval v předhradí nový patrový zámek s renesančními štíty a se sgrafitovou výzdobou fasád. Výstavbou kaple sv. Anny byla v letech 1598 – 1602 přeměna hradu v podstatě dokončena.

Po Bílé Hoře zkonfiskovaný majetek Redernů koupil v roce 1622 Albrecht z Valdštejna, generál císařských vojsk a jedna z nejvýznamnějších osobností třicetileté války a učinil jej centrem nového vévodství, i když hlavní rezidence byla přemístěna do Jičína. Po Valdštejnově zavraždění roku 1634 získává Frýdlantské panství Matyáš Gallas, vrchní velitel císařské armády.

V průběhu třicetileté války, přesněji roku 1636, dobyli Frýdlant Švédové a v letech 1645 – 1647 značně zesílili jeho opevnění na severní straně.

Po požáru části zámku v roce 1676 a opět v roce 1684 došlo za Františka Ferdinanda Gallase k raně barokním přestavbám, které pravděpodobně vedl Marcantonio Canevalle. Další barokní úpravy byly provedeny roku 1749 za Filipa Josefa Gallase, kdy vznikly terasy při dolním nádvoří.

Po prvních náznacích romantické neogotiky, které lze překvapivě sledovat již roku 1805 (portál s pylony), byly sneseny renesanční štíty a sgrafita zabílena. V letech 1867 – 1870 pak došlo k neoresančním zásahům a přístavbě nového křídla pro Eduarda Clam-Gallase podle plánů vídeňského architekta Wilhelma Heckeho, fasády tehdy doplnila nová sgrafita.

Původní podoba gotického hradu se do dnešních dnů nedochovala ve své celistvosti. Dnes vidíme hrad jako mohutnou dvoupatrovou stavbu kolem malého nepravidelného nádvoří, kterému dominuje velká válcová věž. Kaple a renesanční zámek byly postaveny na přelomu 16. a 17. století Markem Spazziem di Lancio. V 60. letech 19. století byla přistavěním dalšího zámeckého křídla dokončena stavba celého areálu. V roce 1801 Clam – Gallasové zpřístupnili pro veřejnost část hradu s instalovanými sbírkami. Současná expozice prezentuje toto nejstarší hradní muzeum, kapli s cenným mobiliářem a dvě zámecká křídla.
=Odpověď: Frýdlant

5)Tak to nevím? Vyberte si…(Pls nevíte:D)

6) Lipsko = Byla to bitva u Lützenu který je od lipska vzdálen asi 20km!

7) Valdštejnské zahrady svěřil Valdštejn někdejšímu císařskému sochaři Rudolfa II. Adrianu de Vries. Ten vytvořil unikátní soubor soch, sousoší a kašen spojující pozoruhodnou estetiku manýristického typu s dynamikou nastupujícího baroka. Sochy byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky a teprve v letech 1912 – 1918 byla zahrada ozdobena jejich věrnými kopiemi.
Vriesův početný soubor, zastoupený alespoň v kopiích, je důležitou ukázkou kovoliteckých koncepcí ve velkém měřítku, které u nás budou v následující době 17. století vzácností. Zároveň jde o díla pevně spojená s architektonicky řešenými fontánami, také však o první volné sochy na prostranství. Všechny jsou projevem vědomé návaznosti na antiku, ale i v hybné formě aktů, modelovaných pro pohledy z různých stran. Vzhledem k okolnímu prostoru je autor komponoval do šíře a nikoliv protáhle do výše. Tím a mohutnou plasticitou se odlišují od jeho raného díla a prací pro Rudolfa II.
Nizozemský sochař Adrian de Vries, odchovaný florentským manýrismem, se dobral ve svém pozdním díle výtvarných úkolů typických pro barokní skulpturu, a to jak smyslovostí a robustností svých skupin, tak i jejich hybností v prostoru.
=Odpověď: Adrian de Vries

8)
Veškeré vyučování v Tübingen probíhalo latinsky. Kepler se učil ještě řecky a hebrejsky. Byl zbožný, ale ne zcela ortodoxní luterán augsburséeho vyznání. Zdá se, že již jako student měl problémy s ortodoxními protestanty. Pres upřímnost své víry se dostával do rozporů se závěry, k nimž dospěl na základě svých rozumových úvah. Později měl podobné intelektuální potíže také v astronomii, když chtěl vysvětlit, jak magnetická síla vycházející ze Slunce může ovlivňovat planety. Jeho upřímnost, bezprostřednost, otevřenost a hloubavost vedly univerzitní autority k pochybnostem o spolehlivosti jeho víry. Patrně proto mu jeho dobrý učitelNästlin doporučil přijmout místo učitele matematiky ve Štýrském Hradci.
=Odpověď: Lutránské vyznání
9)
Odpověď: Jaroslav Durych (Zdroj. Wikipedie)
10)
Rudolf II. Habsburský ( 18. července 1552 Vídeň – 20. ledna 1612 Praha ) byl římský císař, král český a uherský. Syn císaře Maxmiliána II. a císařovny Marie a vnuk císaře Karla V.
Matyáš Habsburský (24. února 1557 Vídeň – 20. března 1619 tamtéž) byl císař římský (1612–1619), král český (1611–1619) a arcivévoda rakouský (1608–1619) z dynastie Habsburků.
Ferdinand II. Štýrský (9. července 1578, Štýrský Hradec – 15. února 1637, Vídeň) z rodu Habsburků byl císař římský, král český, uherský a chorvatský v letech 1619 – 1637, arcivévoda rakouský a v letech 1590 – 1637 rovněž vévoda štýrský.
Ferdinand III. (13. července 1608, Štýrský Hradec – 2. dubna 1657, Vídeň) byl císař římský, král český, uherský a chorvatský (vše 1637–1657) a arcivévoda rakouský (1608–1657). Byl jedním z mála Habsburků, kteří měli vojenské nadání. Dokončil rekatolizaci svých zemí a kompromisnějším náhledem na náboženské úspořádání Svaté říše římské, než jaký prezentoval jeho otec, přispěl k úspěšným mírovým jednáním, která ukončila třicetiletou válku.
Roku 1625 se Valdštejn ujímá velení císařských, je jmenován generalissimem a sklízí úspěchy ve válce falcké, dánské a švédské. Jeho tažení koordinuje s velitelem vojsk Katolické ligy, Janem Tsarclaesem Tillym. Valdštejnova armáda je tvořena nejprve 30 tisíci muži, postupně ale narůstá až na 100 tisíc. Prezident císařské vojenské rady Rombald Collalto vytáhl do boje společně s Valdštejnem, avšak po půl roce se kvůli neshodám vrátil do Vídně, kde na Albrechta žaloval. Císař pak Valdštejna pověřil reorganizací armády, avšak tou si získal mnohých nepřátelství.
=Odpověď: Ferdinand II. Štýrský
Takže pro shrnutí= 1c 2b 3d 4a 5? 6b 7c 8b 9a 10c
| Nahlásit
Taky to není na 100% takže jestli někdo objevíte chybu určitě pište!
| Nahlásit
Prošel jsem si to podrobně a chybu jsem nenašel. Jsi dobrý, noodless. A pětku tu nevyřešíme, Ontola nereprodukuje obrázky a pokud je neznáme, tak těžko řešit, že?
| Nahlásit
ahoj sou to ty kamínka
| Nahlásit
ja bych taky rekl kaminka u te 5 protoze to je u tech dvirek ocouzene!!!!!!
| Nahlásit
JO JE TO:POLNI KAMINKY MELA JSEM TO V EUROREBUSU SPRAVNE ZA 140 BODU MOC MOC MOC VAM DEKUJI MOC JSTE MI POMOHLI
| Nahlásit
Gandalf: Dík, od tebe mě to těší. Za tu 5 se omlouvám ale říkal jsem si že mi to poradí další řešitelé. Ostatní stačilo chvilku hledat a bylo to ale tohle už bylo trošku těžší:) Ale taky bych asi napsal kamínka.

Děkuji ostatním za otázku č. 5:)
| Nahlásit
Díky moooocccccc...Fakt tímhle mi fakt pomáháte.
| Nahlásit
ZdenySilhavy.Já vím tu 5. sou to Polní kamínka na stopro
| Nahlásit
je ted sem se tu dočetl že už to máte mnu.TAk nic.ZdenySilhavy
| Nahlásit
je to upa dobře dekuji moooooooc !!
| Nahlásit
Mocinky vam velké dik ode mně patří ste fakt borci!!
| Nahlásit
Je to tak všechno správně!!!Jste super!!dík moc!
| Nahlásit
GANDALF JE FAKT FRAJER ALE NECHaPU HO!!!!!!! :D
| Nahlásit
Jola- Mám taky všechno správně hledala jsem to sama a tady jenom skontrolowala a GANDLAF jsi fakt borec já bych tam mněla 3chyby a ty všechno super hmmmm!
| Nahlásit
to 43408: já se taky nechápu................. :-))))))))))))))
| Nahlásit
je to super konecne mam plny pocet bodu dikes
| Nahlásit
moc děkuji
| Nahlásit
dííííky moc za odpovědi,fakt dííík

vaše Mňaukalka :-)
| Nahlásit
hele prosím prosím dáte to někdo dohromady já sem si to pročetla ale nemůžu to z toho vytáhnout jinak moc děkuju
| Nahlásit
mno ta poslendí opověd je blbost podle mě x)
| Nahlásit
Hrabete se v loňských odpovědích, nevadí vám to??? Asi ne, když jen kontrolujete:) Leda
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek