Ontola > diskuze
| Nahlásit

Složení směsi a objem

Práškový zinek o hmotnosti 40,0 g zneþišt ný 12 % ZnO zreagoval se 250 ml
roztoku kyseliny sírové (w(H2SO4
) = 0,30, ρ = 1,22 g/ml). Vypoþítejte:
a) objem vodíku, který reakcí vznikl (normální tlak, 20 °C)
b) hmotnost nezreagované výchozí látky
c) složení roztoku po skonþení reakce (w(H2SO4
), w(ZnSO4
) a w(H2O))
Pozor, kyselina reaguje se zinkem i s oxidem! Pedpokládejte, že veškerý vznikající H2
z
roztoku uniká.
Témata: Nezařazené

8 reakcí

| Nahlásit
m(Zn) = 40*0,88 = 35,2g; n(Zn) = m/M = 35,2/65,41 = 0,5381mol
m(ZnO = 40*0,12 = 4,8g; n(ZnO) = 4,8/81,41 = 0,0589mol
m(H2SO4) = 250*1,22*0,3 = 91,5g; n(H2SO4) = m/M = 91,5/98,08 = 0,9329; m(rozt.) = 250*1,22 = 305g.
Reakční rovnice:
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2; ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O; Z reačních rovnic vyplývá následující:
n(H2) = n(Zn) a vodík z reační směsi uniká; o jeho hmotnost se výsledná hmotnost roztoku sníží.
n(ZnSO4) = n(Zn) + n(ZnO) = 0,5381 + 0,0589 = 0,597mol
n(H2SO4sp.) = n(Zn) + n(ZnO) = 0,597mol; n(H2SO4nadb.) = 0,9329 - 0,597 = 0,336mol

V(H2) = 0,5381*8,314*293,15/101325 = 0,01294m3 = 12,94dm3 H2 (a); m(H2) = 0,5381*2,016 = 1,08g
m(H2SO4nadb.) = 0,336*98,08 = 32,95g H2SO4 (b)
m(výsl.) = 305 + 40 - 1,08 = 343,92g
w(H2SO4) = 32,95/343,92 = 0,0958; w(ZnSO4) = n*M/343,92 = 0,597*161,47/343,92 = 0,2803
w(H2O) = 1 - w(H2SO4) - w(ZnSO4) = 0,6239

OK?
| Nahlásit
Děkuji!! -výsledky nemám
| Nahlásit
a nemělo by se brát v úvahu, že Zn je zároveň i v ZnO- takže Zinku tam bude o trochu více? respektive= 88% + (65,35/10 = 6,535= 0,06535 % ) díkyyy
| Nahlásit
teda 88% + (M Zn/ M ZnO = 65,35/81,35 ) 80%.0,1 = 8%
celkový Zn= 88% ...
nee?? :)
| Nahlásit
celkový Zn = 88% + 8% = 96%
| Nahlásit
Reakcí ZnO se nevyvíjí vodík. Ve výpočtu ZnSO4 se počítá součet, u vodíku jen kovový zinek.
| Nahlásit
No, jen mě mate tato informace: Pozor, kyselina reaguje se zinkem i s oxidem.
| Nahlásit
To tě má upozornit na to, že reakcí kovového zinku se vyvíjí vodík. Proto je potřeba vypočítat podíl kovového zinku a podíl oxidu. Objem vodíku se pak počítá jen z látkového množství kovového zinku, zatím co množství síranu zinečnatého se počítá ze součtu látkových množství zinku a jeho oxidu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek