| Nahlásit

Existuje nějaký skutečný důkaz boží existence?

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Nedává smysl aplikovat exaktní logiku (důkaz) na víru (také lásku, umění apod.). Stejně, jako byli lidé ve středověku posedlí slepou vírou, jsou dnes posedlí slepou racionalitou.

Existuje nějaký skutečný důkaz, že Mozartovy skladby jsou uměním?
| Nahlásit
Na youtube jsem viděl spoustu "logických" důkazů boží existence. Téměř všechno od amerických televizních kazatelů. Tamější protestantská církev evidentně nesdílí názor, že se nedá existence boha dokázat pomocí vědy nebo logiky. Ale pro mě jsou ty důkazy neskutečně slabé, často zcela nesmyslné. Zajímalo by mě, zda existuje takový důkaz, který dokáže obrátit na víru nevěřícího. Nemusí být nutně pravdivý, ale musí být přesvědčivý.
| Nahlásit
To, že nějací kazatelé v USA nechápou rozdíl mezi fyzikou a metafyzikou mě neudivuje. Víra a definice našeho Boha je prostě transcendentní.

Obrátit důkazem na víru je oxymóron, pak už by to nebyla víra ale vědění.
| Nahlásit
Především je tady mylná představa, že věda a víra jsou v příkrém protikladu. Buď jedno, nebo druhé. Není to tak.
Mnoho fyziků a to i kvantových fyziků, je a bylo silně věřících.
Velmi zjednodušeně řečeno, věda popisuje řád věcí a víra jejich smysl.

-----------------------------------------
Evangelium svatého Jana:
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
https://www.bible.com/cs/bible/15/JHN.1.1-5.B21

Teorie velkého třesku:
Velký třesk byl vyvozen z teorie rozpínání vesmíru, na základě teorie relativity jako počátek časoprostoru na počátku vesmíru. U všech vzdálených vesmírných objektů vyzařujících elektromagnetické záření je pozorována prodloužená vlnová délka, což je chápáno jako důkaz jejich vzdalování od pozorovatele a tedy rozpínání vesmíru. Tento jev se nazývá rudý posuv podle červeného světla, které má ve viditelném spektru nejdelší vlnovou délku. Teorie velkého třesku byla potvrzena v 60. letech 20. století pozorováním předpovězeného reliktního záření, které vyplňuje celý vesmír a mělo by být pozůstatkem (reliktem) rané fáze vývoje vesmíru. Za další potvrzení teorie se považuje Hubbleův-Lemaîtreův zákon postulující, že vzdálenější galaxie se vzdalují rychleji než ty bližší.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk

Myšlenku časového bodu, kdy začalo pozorované rozpínaní vesmíru, roku 1931 první navrhl belgický kněz a astronom Georges Lemaître.

Pro jeden a týž jev, tj. počátek všeho, je zde použito jen jiných slov.
| Nahlásit
Oni občas i fyzikové odloží Occamovu břitvu a vymýšlí nevědecké teorie. Jako příklad můžeme uvést teorii, že se nám vesmír při kvantových jevech neustále štěpí a štěpí na nekonečna nekonečen oddělených paralelních vesmírů, kdy v každém z těch nekonečen vesmírů probíhá jiná ze všech možných historií. I kdyby tomu tak "skutečně" bylo, nelze to z principu nijak pozorovat, prověřit nebo to dokázat. Je zjevné, že se nejedná o vědu, nýbrž o víru.

Jen pro úplnost, aby se tomu vyhnuli, někteří fantastové spřádají hypotézy, že by na sebe mohly tyto paralelní vesmíry nějak tajemně působit. Neznají sice žádný mechanismus, jak by to mohlo probíhat, ale co když..?
| Nahlásit
Ale k tématu, většina obyvatelstva Země jsou věřící lidé, dnes i v historii. Od té doby, co na Západě proběhlo osvícenství, bývá často proti sobě stavěn svět rozumu a víry. Myslím, že je to chyba, nebo spíš projev hlouposti, zříkat se něčeho, čemu nerozumím.

Například porodit děti, starat se o ně, vychovávat je, to všechno z hlediska rozumu moc smysl nedává. Tyto investice se vám nikdy nevrátí, přijdete o roky života, peníze, budování kariéry, zážitky takové či onaké, cestování atd. Když se ale "osvobodíte" od společenského "diktátu" mít děti, tak možná přijdete o mnohem víc, než získáte. Jen to prostě nevíte, protože to nejde rozumově zdůvodnit. Existuje snad nějaký důkaz, že láska s dětmi naše životy naplňuje víc než západní pojetí úspěchu?

Podobně to může být s vírou - pokud se jí vzdáte, od něčeho se osvobodíte a něco jiného ztratíte. Co převládá?
| Nahlásit
Pokud chcete věřit důkazům, mohu posloužit jednou fyzikální konstrukcí. V kvantové mechanice existuje něco jako kolaps vlnové funkce, kdy částice přechází se superpozice stavů do stavu konkrétního. Pokud třeba necháte letět foton proti dvěma blízkým štěrbinám, tak pokud ho nestopujete, kterou proletěl, proletí oběma a ještě sám se sebou interferuje. Podle kodaňské interpretace je pro kolaps důležité to, jestli ho pozoruje inteligentní bytost Přitažené za vlasy? V kvantovém světě nic extra. Pokud tedy vznikl vesmír, tak se mohl vyvíjet, aby mohlo docházet ke kolapsům vlnové funkce, musela ho nějaká inteligentní bytost pozorovat.

Jiní lidé z kvantových a jiných jevů zase vyvozují spekulace, že jsme jen virtuální postavičky v programu nějakého superpočítače. Nebudu zabíhat do detailů, ale zastánci této hypotézy to mají celkem přijatelně zargumentované. Pokud jim uvěříte, je hned zřejmé, že někdo inteligentní (vyšší bytost) musel ten superpočítač postavit, naprogramovat atd.

Tato druhá hypotéza je poučná v tom, že ukazuje marnost snah zkusit dokázat existenci oné vyšší bytosti.

Osobně ale podobné spekulace neprožívám, spíš bych rád pochopil víru jako takovou, jak se promítá do našeho vědomí a neztrácel čas snahou o pochopení Boha.
| Nahlásit
Ad Cokamen.
Něco jako důkaz zázraku nebo přítomnosti Boží neexistuje. To co existuje, jsou děje a lidské myšlenkové pochody.
Jako malý kluk, 5-6 let, jem věřil na zlé skřítky žijící v noci pod mou postelí. Měl jsem pro to i důkaz. Bačkůrky, které jsem si večer srovnal před postýlku, byly ráno posunuté pod postýlku, někdy až ke zdi a já je ráno musel pracně hledat. Kdo jiný to mohl dělat něž zlí skřítkové, ze všech těch vyposlechnutých pohádek. Pragmatické vysvětlení. Jak ubíhala léta, zapomněl jsem na to. Po více než 50 letech, jsem viděl snachu, jak dává spát vnučku. Pak během večera, ji šla několikrát zkontrolovat. Jestli spí, je přikrytá a tak. Nerozsvěcela, nechala si jen potevřené dveře, přišla až k postýlce, zkontrolovala, porovnala, odešla. Tehdy se mě ti "zlí skřítkové" vybavili. Došlo mě, proč byly ty bačkůrky ráno pod postýlkou. Mohli za to rodičové, kteří při kontrole ratolestí, je zakopli pod postýlku.

S mnoha zázraky to funguje stejně. Naopak je mnoho nevysvětlitelného, co je tak běžné, že to nikdo za zázrak nepovažuje. Například věta: "Víra tvá tě uzdravila." Všichni známe pojem placebo. Často funguje. Proč? Vědecky to zdůvodnitelné není.

Stigmata:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stigmata
Rozporuplné je i samovznícení člověka:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samovzn%C3%ADcen%C3%AD_%C4%8Dlov%C4%9Bka
Proutkaření. Byť jsou k němu vědci skeptičtí, tak lidé hledali vodní prameny a podle toho kopali tisíce let.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virgule
Takových věcí ji vícero.

Skutečný zázrak je ale zázrak zrození. Je jedno zda živočicha či rostliny. Exaktní věda sice dokáže popsat všechny mechanizmy, které jsou k tomu třeba, ale nedokáže odpovědět na tu zásadní otázku. Proč se tak děje? Co je smyslem života?
| Nahlásit
Současná věda zdaleka nedokáže popsat VŠECHNY machanismy, probíhající v živých buňkách. Jen hodně malou část.
Věda vůbec často popírá věci, které neumí popsat, i takovou každodenní banalitu, jako je např. empatie. Nemám na mysli ty hypotézy o mikropohybech očí a poloze sedu apod. Myslím bezprostřední se vcítění do druhého, krátkodobé spojení myslí. Mnoho lidí to zažilo mockrát v životě, a přitom to řada vědců běžně popírá. Především ti západní... Ano, je mnoho věcí mezi nebem a zemí, které se vymykají snahám o důkaz, a přitom bezpečně víme, že jsou.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek