| Nahlásit

Kdy vzniklo křestanství?

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Uvádí se doby v níž působil Ježíš. 1 století.
| Nahlásit
Údajně kolem roku 30 n.l.
| Nahlásit
Neexistuje datum vzniku, ale pouze úvahy o pravděpodobnosti doby jeho počátku.
Pokud se křesťanství odvozuje od Ježíše Krista, pak muselo vzniknout až po jeho narození. Ježíšova existence se zdá být jistá, ale on není historickou osobností v pravém slova smyslu, neboť není doložen žádnými nezpochybnitelnými důkazy. Navíc o jeho osobě panují protichůdné zprávy. Není známo datum jeho narození, ani smrti. Takže je to osoba spíše legendární. Jeho smrt se situuje kolem roku 30, což např. lze považovat i za časový limit počátku křesťanství. Ježíš byl svým náboženstvím Žid, ač někteří rozpoznávají u něj i stopy budhismu. Bezpochyby četl, ale nesepsal své učení, o němž máme pouze zprávy z pera pamětníků. Shromáždil skupinu, se kterou se asi 3 roky před svou smrtí potuloval po Palestině, ale to asi ještě křesťané nebyli, jelikož jeho zmrtvýchvstání nepředpokládali. Tito stoupenci se pak rozešli po končinách Římské říše a zakládali skupiny, které se postupně z židovských proměňovaly ve křesťanské. Tyto skupiny spolu udržovaly styk a zachovaly se o tom dopisy. To jsou nejstarší křesťanské texty, až po nich byla sepsána Evangelia. Křesťanství v té době ještě nemělo svůj ustálený tvar, jak ho známe dnes. Ono průběžně vznikalo. Výrazné rysy mu vtiskl sv. Pavel, který Ježíše neznal. Teprve na počátku 3.stol se objevuje pojem nejsvětější trojice, což je základní křesťanský postulát. Různorodá a neujasněná křesťanská věrouka byla sjednocena teprve v r.381, kdy byly křesťanské texty rozděleny na svaté a na apokryfní, a podle císařského nařízení měla být všeobecně věřena téze, že Ježíš je bohem. I sem lze datovat vznik křesťanství.
(Upr. 01.06.2014 13:45) | Nahlásit
křesťanství > křesťan = křest+Jan

Vznik křesťanství je možné spojovat i s tzv. Janem Křtitelem, který křtem vlastně dal první impulz ke vzniku tohoto náboženství.
| Nahlásit
Citace z : http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an#P.C5.AFvod_slova

Slovo křesťan je odvozeno přes latinu z řeckého χριστιανός (christianos) s významem náležící Kristu či kristovec.

Slovo se tedy vztahuje k Ježíši Kristu (Χριστός christos), zakladateli křesťanství, ale objevuje se až po jeho smrti, poprvé se slovo křesťané objevuje ve Skutcích apoštolů (Sk 11,26), odkud plyne, že se učedníkům, židovským i pohanským konvertitům k formujícímu se náboženství, začalo říkat křesťané poprvé v Antiochii.
(konec citace)
| Nahlásit
a proč vlastně vzniklo?
| Nahlásit
Nejprve si musíš odpovědět na otázku: "Kdo je křesťan?" Přesná definice není, ale lze použít katolickou. Ten kdo věří ve vzkříšení Krista. Tím je datován vznik křesťanství.

A proč vzniklo? INRI - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky, Ježíš Nazaretský, král židovský. Mesiáš. Také je to asi hlavní důvod, proč byl ukřižován. Neboli, židovská víra se kvůli tomu rozštěpila.

Mesiáš
V kontextu judaismu odkazuje na očekávaného krále z rodu Davidova, kterého předpověděl Izajáš, který bude vládnout židovskému národu během mesiášského věku.
V kontextu křesťanství odkazuje k Ježíši Nazaretskému, kterého křesťané označují jako Krista (řecky Χριστος, doslova „pomazaný“).
| Nahlásit
:Hepavyn- dobrá otázka, těžká odpověď. Ke křesťanům se přecházeli lidé všech náboženství.
Zdá se, že tehdejší náboženství nevyhotovovala již novým potřebám mnohých. Jinak by v tom čase nebylo tolik lidí, kteří chtěli naslouchat novým prorokům, a tito by se nebyli vyskytli. Ježíš nebyl jediným reformátorem přinášejícím změnu do správy duchovního života. A snad, že na straně jeho stoupenců stálo štěstí, veliká šikovnost a energie, a opravdu veliké charisma a revolučnost Ježíšova, stalo se, že se během 300let mnohé rozmanité varianty dokázaly sloučit a nakonec fungovat jako náboženství státní. Přesto však vedle slučování docházelo i ke štěpení, a dochází k němu dodnes.
Ježíš na bohoslužbu důraz nekladl, to byl přínos až jeho nástupců, ale zvěstoval boha laskavého, otce všech lidí, jenž shlíží se stejnou láskou na všechny, zvláště však na ty opomíjené, utiskované a nikam se nederoucí. Dobrovolná chudoba, skromnost, pokora a vzájemná láska, touha po celosvětovém bratrství všech lidí, měly být vstupenkou do království nebeského, jehož blíže nevysvětlil. V těch časech krutosti, násilí, nejistoty a závratných majetkových rozdílů, přijímali mnozí tato slova s velikou nadějí a nadšením.
Časem se mnohé myšlenky z toho vytratily na úkor bohoslužby a svatokupectví, čímž se křesťanství poněkud přiblížilo starým náboženstvím. Pod vlivem mocných stalo se ideologií útisku.
Přesto je v něm stále obsaženo Ježíšovo revoluční poselství vzájemné všelidské laskavosti a péče, stále aktuální, stále nenaplněné.
| Nahlásit
Jinými slovy - opět, jako se už nesčíslněkrát stalo v minulosti a jako se zcela jistě nesčíslněkrát stane i v budoucnosti, se realizace původně chvályhodné myšlenky zvrtla, protože se jí chopili lidé, kteří v ní uviděli výtah k moci.
| Nahlásit
Otroci touží po svobodě, a tak vznikají sociální ideologie bez otrokářů, následkem je rozpad rodiny a z lidí se stávají jenom kariéristé a psychopati, závislí na existenčních hodnotách. Vše je o příčině a následku, když něco není správné tak následuje snaha odstranit chyby a udělat to správným, takto vznikla v prvotním chaosu Absolutna pomalou evolucí dualita složná z programů a po dlouhé době vzniknul evolucí i život složený z programů co naprogramovala evoluce.
Vše v nás a okolo nás to jsou jenom programy a evoluce co programy programuje a optimalizuje. Největší problémy má zde evoluce s optimalizací programů, které evolučně jako božskou dualitu naprogramovala, a které udržuje ve funkčním stavu, tak dlouho, dokud nedojde k nahrazení starého programu, za nový program (smrt, válka, katastrofa).
Programy to jsou obrazně mapy, které umožňují pohyb správným směrem, všemu co se zde pohybuje, mapy mohou být jednoduché a nebo podrobné, pokud je mapa velmi podrobná, tak je i; veliká, drahá, obtížně udržovatelná v chodu, atd. a tak je zde logicky snaha, mapy dělat jednoduché, a uživatel s tím má mnoho problémů, protože z mapy, získá jenom nejnutnější základní obecné informace, a tak si mnohdy vytváří pomocí rituálů, vlastní subjektivní mapy.
Dneska všechny nové mapy navazují na staré mapy a tak i nové Křesťansví navazuje na starý Buddhismus který je duchovně-filosofický systém, původem z Srílanská demokratická socialistická republika, jehož základ vytvořil Siddhárta Gautama, běžně známý jako Buddha, což znamená "psychicky probuzený". Buddha žil a učil asi někdy okolo 5. stoletím př. n. l. Buddhisté jej respektují jako svého nejlepšího učitele, a díky obchodu a válkám se dostal nakonec Buddhusmus i do Evropy a tak zde vzniklo nakonec Křesťansví které mnoho navazuje na to co hlásal v minulosti moudrý Buddha.
| Nahlásit
Lexetoq - docela odvázaná hypotéza :-)

Jinak, abychom pochopili křesťanství, museli bychom nejprve pochopit tehdejší palestinské reálie a zejména náboženství. Judaismus je i dnes docela diskriminační, vůči ženám, jiným národnostem apod. A proto abychom pochopili proč se křesťanství tak bleskově rozšířilo, museli bychom pochopit realitu antické Římské říše, se vším jejím leskem, násilnostmi, nadměrnými sociálními rozdíly a falší.
| Nahlásit
jak vzniklo křesťanství a kdo je považován a zakladatele?
| Nahlásit
Myslím, že se v době na přelomu letopočtu už hodně rozcházela oficiální ideologie Římské říše s vnitřní morálkou lidí. Něco, jako vidíme dnes. Křesťanství sice původně vzniklo jen jako hereze judaismu, ale záhy se od judaismu odpojilo a rozšířilo se hlavně mezi nežidy. V podstatě není divu, protože i když deklaruje platnost starého zákona, ve skutečnosti je křesťanské učení mnohem, mnohem demokratičtější, více rovnostářské, obrácené k slabým a chudým. Je to náboženství lásky a pokory, nahradilo náboženství síly a moci.
| Nahlásit
jste si jist/a?
| Nahlásit
Jaký je rozdíl mezi katolíky, protestanty a pravoslavnými? Děkuji za odpověď.
(Upr. 06.04.2016 16:17) | Nahlásit
• Katolicismus - je historicky vázán na Západořímskou říši a Řím. Katolicismus věří v jednoho Boha, Ježíše Krista, ve vzkříšení, společenství svatých, vzkříšení těla a život věčný, katolíci nepřijímají pod obojí (jen tělo) (kněz přijímá tělo i krev)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolicismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev

viz krédo:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A9_vyzn%C3%A1n%C3%AD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9do

• protestanti (evangelící - což odkazuje k jejich důrazu na bibli, evangelium) odmítají papeže, prodej odpustků, popřením církevní tradice jakožto dalšího zdroje zjevení rovnocenného Písmu, protestanti přijímají pod obojí (tělo i krev)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus

• pravoslavní - jsou historicky orientování na Konstantinopol, dnes Cařihrad, Istambul - sídlo Východořímské říše

v něčem jsou hodně podobní katolíkům - uznávají svaté, ale neuznávají Papeže

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
| Nahlásit
Děkuji a jaké jsou křesťanské svátky? Velikonoce a Vánoce nestačí bohužel.
(Upr. 06.04.2016 16:10) | Nahlásit
viz liturgický rok:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok

Hromnice, Letnice, Boží tělo, ...

Dvanáct velkých svátků:

8. září – Narození Panny Marie
14. září – Povýšení svatého Kříže
21. listopad – Zasvěcení Panny Marie v chrámu (jeruzalémském)
25. prosince – Narození Ježíše Krista
6. ledna – Theofanie (Zjevení Páně)
2. únor – Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
25. března – Zvěstování Panně Marii
neděle před Velikonocemi – Vstup do Jeruzaléma (odpovídá Květné neděli)
40 dní po Velikonocích – Nanebevstoupení
50 dní po Velikonocích – Letnice: Sestoupení Ducha Svatého
6. srpna – Proměnění Páně
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
| Nahlásit
Myslím, že na pravoslaví je podstatné to, že se jedná o "rodinu" církví, které jsou nezávislé, svrchované, říkáme tomu autokefální. Aby mohla celá rodina církví existovat a nerozejít se, uznávají tradiční starou věrouku a hlavy těchto církví (biskupové, patriarchové) se scházejí, kde společně na principu rovnosti řeší všemožné náboženské otázky. Původně byla i katolická církev jednou z nich, ale kolem roku 1000 ostatní církve odmítly uznat nadřazenost římského biskupa nad ostatními a katolická církev se vydala samostatnou cestou. Protože si začala řešit věroučné věci samostatně, postupně se učení začalo rozcházet. Časem se začaly nabalovat další sporné body, takže když se letos sešel ruský patriarcha s papežem na Kubě, hovořilo se o historickém setkání po tisíci letech.
(Upr. 06.04.2016 22:07) | Nahlásit
Cenobita - letnice se podle pravidel píší pouze s malým "l".
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=letnice
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek